Socialiniai tinklai

Aktualijos

Tremties upė Mana – vakar ir šiandiena

Avatar

Paskelbta

data

Pirmieji tremtiniai iš Lietuvos Sibire atsirado dar XIX amžiaus viduryje, caro valdžiai malšinant 1863 metų sukilimą. Vėliau jų gretas papildydavo knygnešiai. Neliko žinių apie daugumos jų likimus, jų gyvenamas vietas toli nuosavo krašto. Pokario metais čia lietuviai – tremtiniai sudarė žymią gyventojų dalį. Vienas iš tokių rajonų Krasnojarsko krašto Manos upės baseinas, į kurį 1948 metais medienos ruošos darbams buvo nukreipti penki traukinių ešalonai iš įvairių Lietuvos rajonų.

Manos upė – dešinysis Jenisėjaus upės intakas, įsiliejantis į šią upę 30 km. žemiau Krasnojarsko miesto. Manos upė buvo naudojama, jai nuo ledo  atsilaisvinus ankstyvą pavasarį,  medienai plukdyti iki Krasnojarsko miesto. Upės ilgis 475 km. ir jos pradžia—šiaurinio Rytų Sajanų kalnų šlaite esantis Verchnemanskoe ežeras 1400 m. jūros lygyje. Dvyliktame kilometre nuo ištakų Manos upė dingsta po žeme ir apie  1000 metrų teka tuneliu. Prasiskynusi sau kelią tarp uolų ir akmens sangrūdų, toliau savo vandenis neša, įveikdama povandeninius slenksčius – užtvankas iš akmens sąnašų.  Upė turi apie 300 intakų, iš kurių didžiausi Krolas, Mina ir Kolba. Prie šių intakų yra įsikūrusios gyvenvietės, pavadintos jų vardais ir apgyvendintos medienos ruoša užimančiais darbininkais, kurių gretas papildė ir lietuviai tremtiniai. Aukštupyje Manos upė  srauni, 7-8 km. per valandą, turinti 4,2 m. nuolidį vienam kilometrui. Vandens temperatūra vasarą 10-12 laipsnių  Celsijaus. Pirmoji gyvenvietė nuo ištakų už 100 km. Viezžyjlog.

Manos upės baseinas apima 9,3 tūkst. kv. km. Didesnioji jo dalis apaugusi miškais. Čia esančius miškų masyvus organizuotai įsisavinti buvo pradėta 1930 metais. Tada miško ruošos darbams buvo nukreipti ukrainiečiai ir rusai, pripažinti „buožėmis“ savo gyvenvietėse kolektyvizacijos metu. Tremtiniai keitė vieni kitus ir plėtė medienos ruošos pramonę. Apie tai Krasnojarsko technologinio universiteto docentas ir publicistas Genadijus Mironovas (Genadij Mironov) savo knygoje „Žalieji Krasnojarsko plotai“ (2009, Krasnojarskas), apžvelgdamas šiame krašte miško pramonės vystymąsi nuo XX amžiaus pradžios pirmųjų metų, rašo: „Be abejo, trisdešimtieji metai ir vėliau buvo sunkus laikotarpis miško pramonei. Medienos ruoša pagrindinai gulė ant perkeltų asmenų, išbuožintų valstiečių, pečių, iš didžiųjų miestų ištremtų inteligentų, represuotų tautų, vokiečių ir gyventojų iš Pabaltijo respublikų. „Kraslag“ įstaigose (taip buvo vadinami Gulago lageriai, kur kiekvienam iš jų buvo suteikiami numeriai ir indeksai, pastaba V. G.))., buvo naudojamas nenormuotas, tiesiog vergiškas politinių kalinių darbas.“

„Kraslag“ lageryje (indeksas U-235) buvo kalinama didžioji dalis lietuvių vyrų, tremties metu 1941 m. birželio 14 Naujoje Vilnioje atskirtų nuo savo šeimų. Tik maža dalis jų išgyveno. Čia 1942-1943 metais lietuviams buvo pradėtos „sudarinėti“ baudžiamosios bylos ir skiriamas įkalinimas nuo 10 metų arba skelbiama mirties bausmė. Nuteistieji mirties bausme, jo įvykdymui buvo gabenami į Kansko kalėjimą, jeigu jie iki to dar likdavo gyvi nuo alinančių darbų miškuose.  Tai buvo naikinamas Lietuvos elitas. Šie lageriai, įkurti 1938 metais, veikė  Krasnojarsko krašto Rešiotų, Nižne—Ingašo, Kansko rajonuose. Per juos, stalininių represijų pasekmes tiriančio Krasnojarsko skyriaus VŠĮ „Memorialas“ duomenimis praėjo daugiau nei 100 tūkst. kalinių, kurie karo metu Krasnojarsko krašte gamino trečdalį medienos.

Didžiausią plėtros pagreitį įgavo  Manos upės baseine veikiantys Sovietsko, Unguto, Kolbos, Badžėjaus ir Partizansko miško pramonės ūkiai, atvežus tremtinius iš Lietuvos.  Tremtinių šeimos, skirtos šiems miško pramonės ūkiams, buvo išlaipintos Kamarčagos ir Kliukvienos geležinkelio stotyse ir toliau gabenami automašinomis bei traktoriaus priekabose 100-150 km. atstumu. 1948 m. apgyvendinus tremtinius iš Lietuvos, buvo išplėstos esamos gyvenvietės, įkurtos naujos. 1948 m. iš Lietuvos buvo ištremta 11.365 šeimos, iš jų 1.939  buvo nukreipta  į penkis, anksčiau pavardintus miško pramonės ūkius prie Manos upės.

Tremtinių ešalonai, suformuoti 1948 m. gegužės  22-23 dienomis ir pasūsti į Manos upės baseino miško pramonės ūkius, Manos miško plukdymo kontorą.

E
ša
lono Nr.
Pakrovimo gel. stotis Iš kurio ra-
jono
Šei-
skai-čius
Tremti-
nių išlai
pinimo
stotis.
KGB atstovas, at
sakingas už
ešalono
formavi-mą.
92923 Marcinkonys, Rudiškės, Paneriai. Varėnos, Trakų ir Vilniaus m. ir rajonas. 91 98 245 Kamarča
ga
Leit. Sidorov, Mjr. Filipov.
97924 Subačius. Anykščių, Ku
piškio.
252 140 Kamarča
ga
Pplk. Ry-
žov.
97925 Vilkaviškis Vilkaviškio, Ša
kių.
203 105 Kamarča
ga
Kpt. Fomičiev.
97926 Gustonys, Šeduva Panevėžio, Rad
viliškio.
196 161 Kamarčaga, Kliukvienaja Pplk. Vasov..
97927 Joniškis Joniškio. 448 Kamarča-ga Mjr.Gorskij
             Viso: 1.939    

 Kelionei geležinkeliu iki paskirtos geležinkelio stoties buvo numatyta 18 parų. Tolimesnė kelionė iki paskirtos apgyvendinimui vietos, trukdavo ne mažiau laiko. Tremtiniams, kuriems teko keliauti į tremties vietoves Jenisėjaus upe, kelionė truko mėnesį ir daugiau.

Ešalono Nr. 97926, išsiusto Gustonių ir Šeduvos gel. stočių, palikus dalį tremiamų šeimų pirminės paskirties Kamarčagos stotyje, kita vagonų dalis buvo nugabenta iki Kliukvienaja geležinkelio stoties, kur visi tremtiniai buvo išlaipinti ir patalpinti erdvioje pastogėje be sienų. Iš čia 90 km. buvo gabenami automašinomis iki Soloniečno Taloje gyvenvietės. Paskutiniu 30 km. iki paskirtos gyvenvietės teko keliauti vikšrinio traktoriaus priekaboje. Tiksliau, pajėgus pėstute, lydėdami dar likusį savo turtą. Kadangi ši kelio atkarpa buvo sunkiai įveikiama net galingiausiems to meto traktoriams „Staliniec S-80“,  iš pirmos tremtinių partijos, pristatytos į Vilistoje ant Manos upės kranto gyvenvietės,  buvo surinkta tremtinių brigada šios kelio atkarpos remontui. Jie kiekvieną rytą, nešini rankiniais pjūklais ir kirviais, eidavo 10-15 km., kad nuleidę nuo kelmo medžius, klotu ant kelio pravažiuojamos dalies trijų metrų rąstus bei šakas, kad galingi traktoriai į paskirties vietą atgabentu likusius tautiečius.  Šiems darbams vadovauti paskirtas meistras Andriejus Stepanovas buvo pirmas, kuriam teko įsitikinti lietuvių darbštumu ir sumanumu bei išsklaidyti čia, prieš atvykstant tremtiniams iš Lietuvos, paskleistą mitą tarpe vietinių gyventojų apie laukiamus fašistus bei banditus.

Kadangi tuo metu Vilistojos miško pramonės ūkis buvo likviduojamas (čia miškus iškirto anksčiau buvę tremtiniai), visi lietuviai tremtiniai buvo perduoti Partizansko miško pramonės ūkiui. Jie  privalėjo dirbti gyvenvietėje Koj, miško ruošos punkte, apie 20 km. aukštyn upe. Gyvenvietėje buvo statomi namai, darbingoji tremtinių dalis pėsčiomis keliaudavo į Koj ir ten visą savaitę gyvendavo barakuose su dviaukščiais gultais. Iki visiško tremtinių su šeimomis įsikūrimo naujoje vietoje prireikė daugiau nei vienerių metų. Tai vienas iš epizodų, kaip klostėsi kelionė ir gyvenimo pradžia priverstinai perkeltiems iš Lietuvos į svetimą kraštą.

Ekspedicijos „Misija Sibiras“ dalyviams šiose apylinkėse pavyko sutikti vieną kitą  lietuvį bei aplankyti apleistas negrįžusiųjų į gimtąjį kraštą kapines. Per dešimt  tremties ant Manos upės krantų alinančio darbo metų lietuviai net tik pagamino ir išplukdė šia upe milijonus kubinių metrų medienos, bet ir paliko vietiniams gyventojams darbštaus ir tvarkingo gyvenimo pavyzdį.  Per šį laikotarpį nebuvo nė vieno kriminalinio nusikaltimo lietuvių tarpe, prasigėrimo ar kitų asocialių reiškinių. Daugelis jaunesnės kartos tremtinių sugebėjo įveikti vietinės valdžios suvaržymus bei buities sunkumus ir siekį vienokio ar kitokio prieinamo mokslo. Visai Lietuvai žinomi žmonės savo gyvenimo pirmus  metus praleido  prie Manos upės. Jų tarpe buvęs LR Simo narys, gydytojas Kazimieras Kuzminskas, vienerių metų amžiaus su šeima buvo atvežtas į Koj gyvenvietę Partizansko rajono, o LR Seimo narys Juozas Olekas 1955 metais gimė Mansko rajono  Unguto gyvenvietėje.

Ženkliai pasikeitė padėtis Manos upės aukštupyje, 1965 metais įvedus į eksploataciją geležinkelio trasą Abakanas – Taišetas, kurios 50 km. ruožas driekiasi Manos upės krantais ir apima buvusio Partizansko miško pramonės ūkio veiklos teritoriją pačiame Manos upės aukštupyje. Dėl sudėtingo vietovės reljefo, minėta 50 km. geležinkelio atkarpa trimis tiltais kerta Manos upę. Nors spaudoje šios geležinkelio trasos statyba buvo vadinama komjaunuoliška, faktiškai  nuo 1958 m. ją tiesė kariškiai – kas 30 km. buvo išdėstyti kariniai daliniai.   Geležinkelio trasa Abakanas – Taišetas, kertantis Sajanų kalnus, turi 9 tunelius. Ilgiausias iš jų Manos tunelis (2,4 km.) yra šalia Koj gyvenvietės ir iki 2008  m. buvo  pripažintas ilgiausias Azijos kontinente. Šalia geležinkelio atsirado kelias automašinoms. Apvalią medieną tiekėjams pradėta atkrauti geležinkelio vagonais. 1986 metais medienos plukdymas Manos upe buvo nutrauktas.

Pagrindiniai Partizansko ir Mansko administraciniai rajonai, išvykus Lietuvos tremtiniams, per pastaruosius 50 metų sustojo vystęsi. Buvę stambus miško pramonės ūkiai savo veiklą nutraukė. Šiose apylinkėse veikusi nedidelė aukso kasykla 2003 m.  užsidarė. Negatyviai paveikė permainos, žlugus Tarybų Sąjungai – laukinio kapitalizmo turto privatizavimo sąlygose. Geležinkelio trasa Abakanas – Taišetas neatnešė ryškių permainų šiems rajonams. Geležinkelis buvo tiesiamas daugiau strateginiais tikslais. Jo tolimesnė tąsa – tai BAM magistralė nuo Taišeto iki Vladivostoko, kurios tikslas turėti antrą geležinkelio liniją, nes pirmoji, tuo metu vienintelė, driekėsi palei Kinijos sieną.

Su Manos upe siejami rajonai menkai apgyvendinti, Pagal turimus statistinius duomenis Partizansko rajone 4950 kv. km. plote 2017 m. gyveno 12.437 gyventojai, o 2017 m. – 9.428.  Mansko rajone  –  5.960 kv. km, plote 1995 m. gyventojų skaičius buvo  17.900  gyventojų,   2017 m. –  15.780. Partizansko rajone viename  kvadratiniame kilometre  ploto tenka pagal paskutinius duomenis (2017 m.)  gyventojų – 1,9,  Mansko rajone – 2,6.

Gamta šiam tremtinių kraštui nepagailėjo gamtos grožio įvairovės ir staigmenų ekstremalių pojūčių mėgėjams. Paskutiniu metu šiuose rajonuose imta skatinti turizmą. Manos upės žemupyje 30 km. tinka upių laivams. Čia nemažai turistinių bazių, kurios tapo traukos centru šalia esančio Krasnojarsko miesto gyventojams.

Tris kilometrus į rytus nuo gyvenvietės Oriešnoje (buvusio Badžėjaus miško pramonės ūkio centro) vietiniams gyventojams buvo žinoma požeminė ola (tik 1964 m. pradėta tyrinėti), vėliau gavusi Didžiosios Oriešnoje vardą. Pirmaisiais metais ištyrinėta 240 metrų. Tik 1991 metais buvo baigta šių požeminių labirintų kartografija. Pasirodo, bendras jų ilgis sudaro 45 km. gylis iki 195 m.  Ši požeminė ola yra didžiausia Rusijos federacijoje. Ištisus metus čia temperatūra laikosi pastovi plius tris laipsnius Celsijaus. Labirintų praėjimai ir juose esančios erdvės turi savo pavadinimus ir yra paruošti  turistams lankyti. Teigiama, kad dalis požeminių labirintų prieinami be ypatingo pasiruošimo ir specialios įrangos, bet lydint gidams. 1998 m. Krasnojarske buvo sukurtas telefilmas „Žvilgsnis į trečiąjį kosmosą“, skirtas šiam požeminiam pasauliui. 

Viename informaciniame šių požeminių labirintų aprašyme turistams minima, kad šalia yra tremtinių iš Pabaltijo respublikų nutiestas siaurasis geležinkelis, tuo metu skirtas medienos gabenimui iš kirtaviečių iki Manos upės kranto. Šio geležinkelio liekanomis šiuo metu turistai keliauja nuo Oriešnoje gyvenvietės iki į labirintus įėjimo angos. Būtina patikslinti, kad tai buvo 1948 m. tremtiniai iš Lietuvos.

Krasnojarsko miesto turistinės firmos siūlo dviejų dienų ar savaitės ir ilgesnės trukmės išvykas baidarėmis Manos upe. Ekstremalių pojūčių mėgėjai gali baidarėmis plaukti nuo Kuturčino viršukalnės papėdės, įveikdami upės slenksčius, kurie pavaldus tik patyrusiems. Plaukiant upe, galima grožėtis akmens atskalų įvairiomis formomis, kurių aukštis dažnai siekia keliasdešimt metrų. Jau daug metų šiose apylinkėse kasmet yra pravedamas meno festivalis „Vysockis Sibire“, skirtas poetui, aktoriui Vladimirui Vysockiui (1938-1980), dalyvavusiam filme „Taigos šeimininkas“ (1965 m.) atminti. Filmas  buvo statomas Manos upės ir Viezžyjlog gyvenvietės apylinkėse. Čia aktoriui, poetui atminti  ant Manos upės kranto uolos randasi pritvirtinta lenta su tekstu  jo eilėraščio: „Pakūrenk man pirtį baltai, aš pasiilgau baltos šviesos“.

1948 metais devynių metų amžiaus su šeima iš Panevėžio apskrities ištremtas Petras Misevičius , 2009 metų vasara su draugais nuosavu transportu įveikė atstumą iki buvusios tremties vietos Manos upės Krasnojarsko krašte. Aplankė buvusio Partizansko miško pramonės ūkio apylinkes, kur tėvai kasdien sunkiuose medienos ruošos darbuose  pelnydavo pinigėlius duonai kasdieniniai. Apsižvalgius, susidarė sustojusio laiko įspūdis. Miško pramonės ūkio veikla buvo nutraukta. Apleistos lentpjūvės teritorija tik primena buvusią medienos pramonę. Praėjus daugiau nei puse amžiaus, gatvėse iš lentų ne visai tvarkingai nukloti tie patys šaligatviai pėstiesiems. Tuo pačiu pasižymi ir aplankytas rajono centras Partizanskas, nesugebėjęs išbristi iš eilinio kaimo įvaizdžio. Neaptikta naujų statybų pėdsakų. Vietoje jų, nykstančios gyvenvietės. Šios buvusios įmonės teritorijoje gyvenvietė Kuturčinas,  įkurtos , atvykus tremtiniams iš Lietuvos, buvo stambus medienos ruošos punktas (cecho teisėmis)  ir gaminęs per metus apie  80 tūkst. kbm. medienos. Šiuo metu gyvenvietė priskaičiuoja tik 27 gyventojus. Kuturčine buvo siaurasis geležinkelis, medienos išvežimui iš kirtaviečių su atšaka (10 km.) susisiekimui su įmonės centru ir ligonine. Aplaidumo požymiai neaplenkė ir vietines kapines, kur yra palaidota nemažas skaičius mūsų tautiečių. Pokyčiams ženklų vietos nėra, kaip ir Manos upėje, kuri kaip ir ankščiau, net ir vasaros karštomis dienomis neša šaltus vandenys iš Sajanų kalnų.

Vytautas Guliokas

Komentarai

Jūsų komentaras

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Aktualijos

Išvarymo iš ligoninės kaina – 60 eurų, arba kur pradingo žmogiškumas

Avatar

Paskelbta

data

Į savaitraščio „Radviliškio kraštas“ redakciją kreipėsi 74 metų Grinkiškio miestelio gyventojas Michailas Nekrasovas. Grinkiškietis papasakojo savo „įspūdžius“  iš rugpjūčio 29 dienos apsilankymo Radviliškio ligoninėje.
Į Radviliškio ligoninę – dėl sutrikusio širdies ritmo
„Rugpjūčio 29 dieną buvau užsiregistravęs Grinkiškio ambulatorijoje pas gydytoją S. Žviką, tačiau ryte pasijutau blogai – mėtė į šonus, kojos nelaikė. Nieko nelaukdami išsikvietėme „greitukę“, man padarė kardiogramą – pulsas buvo 198  ir labai sutrikęs širdies ritmas. Greitoji mane atvežė į Radviliškio ligoninės priėmimo skyrių. Šiame skyriuje budėjusi gydytoja padarė kardiogramą ir paguldė į stebėjimo palatą. Antrą valandą sulašino lašelinę, po kiek laiko dar suleido vaistų. Gydytoja pasakė, kad dar bus lašelinės vakare šeštą ir dešimtą valandą“,- pasakojo M. Nekrasovas.
Žmogus gal būtų ramiai praleidęs naktį ligoninės stebėjimo palatoje, jam būtų sulašinti paskirti vaistai, bet…
Grinkiškiečio  išvarymas
Į naktinį budėjimą Radviliškio ligoninės priėmimo skyriuje  atėjo gydytojas S. Žvikas, kurį M. Nekrasovas puikiai pažįsta kaip Grinkiškio ambulatorijos gydytoją. Pasak ligonio, gydytojas vieną kartą praėjo pro jo palatą, pažiūrėjęs paklausė, kaip pažįstamas ligonis čia pateko. Michailas gydytojui atsakė, kad sutriko širdies ritmas ir jį į ligoninę atvežė greitoji.
Antras gydytojo vizitas į grinkiškiečio palatą nebuvo toks malonus.
„Gydytojas S. Žvikas antrą kartą užėjęs į mano palatą uždarė duris  ir paklausė, ko aš čia voliojuosi.     Tada pasakė, kad man čia ne vieta ir paliepė važiuoti namo. Dar jis sesutės paprašė, kad man padarytų kardiogramą. Atėjusi sesutė paklausė, ką sakė gydytojas, aš atsakiau, kad mane varo namo. „Kaip tai namo, dabar tau turime lašelinę statyti“,- sakė sesutė. Sesutė gydytojo perklausė, ar reikia man statyti lašelinę, o gydytojas atrėžė: „Nieko nereikia, tegul važiuoja namo“,- gydytojo elgesiu stebėjosi grinkiškietis.
Žmogus bandė prašyti gydytojo, kad leistų pernakvoti, nes autobusų jau nebėra. Tačiau šis atrėžęs: „Ne mano reikalas, kaip nori, taip važiuok“.
„Bilieto“ kaina – 60 eurų
Buvo jau  po 19 valandos, kai M. Nekrasovas išėjo iš ligoninės. Žmogus nuėjo į autobusų stotį, o paskutinis autobusas  Baisogalos link jau seniai išvažiavęs, autobusų stotis užrakinta…
„Nebežinojau, ką daryti, juk ant suolelio autobusų stotyje nenakvosi. Nuėjau prie taksisto, paklausiau, ar nuvežtų į Grinkiškį. Jis atsakė, kad nuveš, tik brangiai kainuos. Bet juk geriau pinigus sumokėti, nei lauke nakvoti. Sumokėjau 60 eurų ir parvežė mane iki pat namų. Grįžau namo susinervinęs, pasimatavau spaudimą – pulsas buvo 190. Gerai, kad namuose turėjau vaistų“,- guodėsi senjoras.
Kodėl pyksta gydytojas?
Pasak M. Nekrasovo, anksčiau jis su gydytoju S. Žviku labai gerai sutarė, gydytojas išrašydavęs jam vaistų, duodavęs įvairių patarimų. „Kartą gydytojo S. Žviko paprašiau siuntimo į komisiją – pagal savo ligą norėjau išsirūpinti slaugą – taip man patarė. Gydytojas siuntimo nedavė, tai gal dėl to supyko? Dar gydytojas sakė iš bobučių girdėjęs, kad aš jį pavadinau šundaktariu, bet aš tikrai taip nesakiau. O gal gydytojas norėjo, kad duočiau „kapeikų“ – bet aš gaunu tik 300 eurų pensijos, vaistams išleidžiu apie 140 eurų, tikrai neturiu daug pinigų. Dar gydytojas liepė ieškotis kito daktaro, sakė, kad Grinkiškio ambulatorijoje manęs nebepriims “,- apie užsitrauktos gydytojo S. Žviko rūstybės priežastis svarstė žmogus.
Gydytojo S. Žviko komentaras
Pasiteiravome gydytojo S. Žviko, kodėl jis ligonį iš stebėjimo palatos išleido, kai jam dar nebuvo sulašinti paskirti vaistai. „Prisimenu tą žmogų, jis buvo mano žmogus kaip šeimos gydytojo. Jo būklė buvo gera, ritmas atsistatė, viskas uždokumentuota, yra kardiogramos, visi rodikliai, jis šeštą ar septintą valandą vakare buvo išrašytas iš skyriaus. Ar lašelinės reikalingos, ar nereikalingos, sprendžia gydytojas“.
Paklaustas, ar tikrai liepė M. Nekrasovaui ieškoti kito šeimos gydytojo, S. Žvikas atsakė: „Po išrašymo iš ligoninės pacientas į Grinkiškio ambulatoriją atėjęs nebuvo. Yra pasirinkimas – gydytojas turi teisę ir ligonis turi tam tikras teises“.
Ligoninės direktoriaus komentaras „valdiškas“
Šią konkrečią situaciją, kai buvo pasigesta gydytojo žmogiškumo bei atjautos, paprašėme pakomentuoti Radviliškio ligoninės direktoriaus V. Smalinsko. Direktorius, kaip visada, atsakė  „sausai“, komentuodamas teisės aktus, įsakymus bei tvarką, kurios privalo laikytis gydytojai, dirbantys priėmimo – skubiosios pagalbos skyriuje. Tačiau ar šios tvarkos tikrai buvo laikomasi – kitas klausimas.
V. Smalinsko  raštiškas atsakymas „Radviliškio krašto“ redakcijai skamba taip: „Priėmimo – skubiosios pagalbos skyriuje yra teikiama būtinoji medicinos pagalba vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V – 208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarkos ir masto aprašo patvirtinimo“ (Nauja redakcija Nr. V-598 2018-05-23). Šis įsakymas reglamentuoja būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarką ir mastą. Skubioji medicinos pagalba – tai medicinos pagalba, teikiama nedelsiant arba neatidėliotinai, kai dėl nurodytų ūmių klinikinių būklių, gresia pavojus paciento ir (ar) aplinkinių gyvybei arba tokios pagalbos nesuteikimas laiku sukelia sunkių komplikacijų grėsmę pacientams. Visos indikacijos yra griežtai reglamentuotos ir nustatytos. Visi gydytojai, dirbantys priėmimo – skubiosios pagalbos skyriuje, privalo jų laikytis. Būtinoji medicinos pagalba asmens sveikatos priežiūros įstaigose teikiama visiems pacientams. Būtinoji medicinos pagalba teikiama etapais: pirmiausia suteikiama pirmoji medicinos pagalba, po to – skubioji medicinos pagalba. Skubioji medicinos pagalba skirstoma į keturias kategorijas. Jei į asmens sveikatos priežiūros įstaigą tuo pačiu metu atvyksta keli pacientai, kuriems reikalinga skubioji medicinos pagalba, ir pagalba visiems negali būti suteikta vienu metu, pirmiausia ji turi būti suteikta pacientams, kuriems reikalinga 1 kategorijos, po to – atitinkamai 2, 3 ir 4 kategorijos pagalba. Skubioji medicinos pagalba gydytojo sprendimu teikiama tol, kol paciento būklė tampa stabili ir tos būklės nebegalima priskirti nei vienai iš keturių kategorijų“.
Kokios kategorijos pagalba turėjo būti suteikta M. Nekrasovui ir ar jo būklė buvo pakankamai stabili, kad garbaus amžiaus  žmogus būtų išleistas į namus, taip ir liko neaišku. Aišku tik viena – lengviausia žongliruoti teisės aktais, išsisukant nuo konkretaus atsakymo – ar teisingai pasielgė gydytojas S. Žvikas, išvarydamas ligonį iš ligoninės?
Pacientų patogumui – taksi paslaugos
Dar paklausėme ligoninės direktoriaus V. Smalinsko, ką daryti ligoniui, kai jis iš stebėjimo palatos ar priėmimo skyriaus yra išleidžiamas į namus vėlų vakarą ar naktį, kai nebevažinėja autobusai.
Ligoninės direktorius atsakė: „Visą parą yra teikiamos taksi paslaugos ir taksi automobilis yra iškviečiamas, jeigu pacientai pageidauja, arba išsikviečia patys“.
Ligoninės direktoriaus, gaunančio solidų atlyginimą, atsakymas  kiek pribloškiantis –  ne kiekvienas žmogus gali mokėti taksistui po 60 eurų už kelionę namo, juk daugelis vyresnio amžiaus žmonių skaičiuoja kiekvieną centą, kad išgyventų nuo pensijos iki pensijos.
Buvusi ligoninės direktorė D. Povelauskienė sakė, kad medikai nevaro naktį rajono žmonių  iš ligoninės, leidžia pabūti iki ryto. Tačiau, kaip matome, tvarka pasikeitė ir ligoniai išprašomi į namus vėlų vakarą.
Kad nėra ko, pasak gydytojo S. Žviko, voliotis ant stebėjimo palatos lovos, nors ir sutrikus širdies ritmui, patvirtina  ligoninės direktoriaus atsakymas: „Stebėjimo palatoje esančios lovos yra skirtos tik skubiosios pagalbos pacientams, kuriems reikalinga būtinoji pagalba“.
(Bus daugiau)
Agnė Dapkutė

Skaityti daugiau

Aktualijos

Sidabravo gimnazijos mokiniams biologijos pamokos kitaip

Avatar

Paskelbta

data

Radviliškio r. Sidabravo gimnazijos 7 – 8 klasių mokiniams organizuotos biologijos pamokos – projektai „Sidabravo apylinkių augalai“. Kūrybinių projektų tikslas rūpintis savo artimiausia aplinka bei susipažinti ir siekti pažinti artimiausios aplinkos augalus. Mokiniai atlikdami įvairias kūrybines užduotis gilino teorines ir praktines žinias apie augalus.

Mokyklos fojė erdvės buvo papuoštos mokinių darbais ir didino mūsų bendruomenės kompetenciją aplinkosaugos srityje bei ugdė atsakomybę už švarios, saugios ir sveikos aplinkos išsaugojimą. Projekto dalyviai džiaugėsi įgiję socialinių įgūdžių nes mokėsi rūpintis savo artimiausios aplinkos augalais bei siekė spręsti kasdieniniame gyvenime iškylančias problemas.

                                                                                                       Silva Morkūnienė,                    Sidabravo gimnazijos
biologijos mokytoja metodininkė


             

Skaityti daugiau

Skaitomiausi

Copyright © 2019