Socialiniai tinklai

Aktualijos

Šaulių veikla Šeduvoje ir apylinkėse

Avatar

Paskelbta

data

Remiantis periodinio Šaulių organizacijos leidinio „Trimito“  1923 m. 1937 m., 1938 m. medžiaga, galima nors paviršutiniškai apžvelgti to laikotarpio šaulių veiklą. Pirmosios žinios apie Šeduvos šaulius aptinkamos 1923 m. „Trimito“ Nr. 169, kur skyrelyje „Iš šaulių gyvenimo nurodyta, kad Šeduvoje šaulių būrys yra  įsikūręs nuo 1920 m., jis skaitėsi pavyzdingiausiu Panevėžio skyriuje, jam vadovavo  mokytojas Gipiškis, kuriam išvykus būrio veikla apmirė. Tačiau vėliau būrį pasisekė sustiprinti, patraukus žymią dalį miestelio ir apylinkės veikėjų, daugiausia  mokytojų. Vėliau šaulių būrai jau veikė ne tik Šeduvoje, bet ir Užuožeriuose, Žibartuose.

Jiems priklausė aplinkinių vietovių šauliai.  Šiaulių bataliono vadas buvo atsargos kapitonas Antanas Petrauskas, kuopai vadovavo policijos nuovados viršininkas, atsargos leitenantas Kliorė. Šeduvos šaulių būrio vadu buvo mokytojas Adolfas Kuzavinis. Užuožerių šaulių būrio vadu  nuo iki 1937 m. buvo atsargos jaunesnysis puskarininkis J. Jankauskas (mirė 1937m.). Po jo nauju būrio vadu buvo paskirtas energingas mokytojas J. Beleckas. Tuo metu būrį sudarė 34 šauliai. Žibartų šaulių būrio vadu kurį laiką buvo nepriklausomybės kovų dalyvis – kūrėjas savanoris B. Škleinikas, vėliau – P. Skačkauskas.

Vykstant metiniam susirinkimui 1937 m., Šeduvoje buvo sudaryta būrio taryba: Adolfas Kuzavinis (mokytojas) – tarybos primininkas, A. Zavadskas (banko valdytojas) – pirmininko pavaduotojas Vytautas Lukoševičius (viršaitis) – švietimo vadas,  A. Grigaliūnas (veterinarijos gydytojas) – iždininkas, V. Padvarietis (tarnautojas) – sekretorius. Šeduvos šaulių būrio veiklą spaudoje aprašė J. Venckūnas, Žybartų – P. Kelmelis, Užuožerių – Skačas. Šaulių būrių veikla turėjo praktinį – gynybinį pobūdį. Žibartų šaulių būrys sudarė savo ugniagesių komandą, kaupė lėšas  šaulių namų statybai, rinko aukas būrio fondui. Čia buvo rengiami vakarai, dažnai vyko karinės pratybos. Žibartų šaulių būrys kartu su Rozalimo šauliais 1932 m. gruodžio 22 d. buvo surengę manevrus. Užuožerių šaulių būrys, susikūręs 1927 m., sutvarkė ir pasodino medeliais dar neužbaigtas kapinaites, įsteigė dviratininkų komandą, iš rėmėjų lėšų nupirko naujų šautuvų. Būrys turėjo savo šaudyklą, biblioteką. Buvo skaitomos paskaitos, organizuojami Panevėžio sporto šventėje dalyvausiantis sportininkai, sukurtas choras, į veiklą įtraukiami ir pagyvenę žmonės.

1937-08-08 d. būrys surengė vakarą, kuriame buvo suvaidinta 5 veiksmų drama „Leitenantas Antanas“, o lapkričio 21 d. surengė kariuomenės įkūrimo minėjimą. Būrys nutarė įsigyti vėliavą ir materialiai paremti Šeduvos Šaulių namų statybą.

1937-10-24 d. Šeduvos miesto šaulių būrys progimnazijos salėje suruošė vakarą. Suvaidinta M. Kukino 3 veiksmų pjesė „Kautynių dienos“. Į vakarą buvo atvykęs rinktinės antrojo bataliono vadas, šeštos kuopos vadas, būrio vadovybė, visa Šeduvos inteligentija ir daug publikos. Šeduvos valsčiuje Šeduvos šaulių būrys buvo gausiausias – jame buvo 60 šaulių. 1933 m .įsikūrė šaulių moterų skyrius.

Šaulių organizacija turėjo didelį autoritetą – ją rėmė Šeduvos valsčiaus savivaldybė, Radvilonių pieno  perdirbimo punktas, Užuožerių grietinės nugriebimo punktas, daugelis rėmėjų iš visuomenės tarpo. Šeduvos valsčiaus savivaldybė Žibartų būrio ugniagesių komandai paskyrė 200 rb. Pašalpą. Buvęs Žibartų būrio vadas B. Škleinikas įteikė naujajam būrio vadui P. Skačkauskui  25 lt. vertės  „Maisto“ akciją,  paskirdamas tą sumą būrio ginklų fondui.  Šaulys atsargos jaunesnysis puskarininkis M.Vaišvila tam pačiam tikslui paaukojo 14 litų. Būrio rėmėja šaulė L. Mengotienė paaukojo vietos būrui 50 lt.vertės medžioklinį šautuvą. Šaulys savanoris ir Vyčio kryžiaus kavalierius P. Navagruckis įteikė būrio vadui 50 lt. vertės  „Maisto“ akcijų, šautuvams pinigų skyrė mokytojai Beleckai.

Daug pastangų plečiant šaulių būrių veiklą įdėjo Užuožerių šaulys mokytojas Vladas Plungė. Šeduvos valsčiaus viršaitis Vytautas Lukoševičius, žibartiečiai šauliai  P. Petrauskas, Povilas Puodžiūnas, J.Senulis.
Žibartuose buvo išrinkta šaulių namų statymo komisija ir įsteigtas specialus fondas Užuožeriai įsipareigojo kas darbu, o kas pinigais remti Šeduvoje statomus Šaulių namus. Buvęs Žibartų šaulių būrio vadas B.Škleinikas įteikdamas auką pareiškė: „Kuomet buvau stiprus, kovojau dėl tėvynės laisvės negailėdamas jėgų, dabar, jų netekęs, noriu šia kuklia auka ją paremti“.

Bendros visų šaulių visuomenės aktyvių rėmėjų pastangos pagaliau davė vaisius. 1938 m. birželio 15 d. „Trimito“ Nr. 24 taip aprašyta Šeduvos mieste įvykusi šventė: „Šeduva, gegužės 15 d., 1938 m. Šeduvoje buvo nepaprastai didelės iškilmės. Tą dieną buvo pašventintas statomų Šaulių namų kertinis akmuo ir įteikti padovanoti vietos šauliams ginklai. Kertinio akmens pašventinime dalyvavo Panevėžio apskrities viršininkas, rinktinės atstovai, keturi šaulių būriai, vienas moterų šaulių, visos organizacijos su vėliavomis, mokyklų, Lietuvos karų dalyviai ir labai daug neorganizuotos visuomenės. Prie akmens pašventinimo namų statymo komiteto pirmininkas progimnazijos mokytojas A. Kuzavinis pasakė kalbą. Kertinį akmenį pašventino ir atitinkamą pamokslą pasakė kanauninkas Karosas. Į pamatus buvo įmūrytas namų statybos aktas ir visos nuo vieno cento ligi 10 litų monetos. Dar kalbėjo rinktinės atstovas Kubilius. Po šių apeigų visi nužygiavo į miesto aikštę, kurioje buvo įteikti padovanoti šauliams 40 šautuvų, 3000 kovos šovinių ir už 500 lt. šaudymo pamokoms šratelių.

Įteikęs šauliams dovanas, apskrities viršininkas pasakė kalbą. Paradui vadovavo bataliono vadas, atsargos kapitonas Antanas Petrauskas. Padovanotus šauliams 25 šautuvus, šovinius ir šratelius nupirko miesto ir apylinkės gyventojai, o 15 šautuvų buvo vardiniai, kuriuos nupirko atsargos kapitonas A. Pertauskas, veterinarijos gydytojas A. Grigaliūnas, mokytojas V. Plungė, girininkas Orlauskis, šauliai V. Padvarietis, Zavadskas, viršaitis V. Lukoševičius, kooperatyvo vedėjas Latonas, Tautininkų sąjungos Šeduvos apylinkės skyrius, savanorių kūrėjų draugija, Žemės ūkio draugija, Šeduvos policijos tarnautojai ir Šeduvos miesto tarnautojai po vieną vardinį šautuvą. Pieno perdirbimo bendrovė – 2 vardinius šautuvus.

Iš viso – 15 vardinių šautuvų. Po visų iškilmių ilgai dar vis skambėjo grįžtančių į namus šaulių būrių kariškos dainos“.

Komentarai

Jūsų komentaras

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Aktualijos

Antrajame mero rinkimų ture konservatoriai susikaus su „žaliaisiais“

Avatar

Paskelbta

data

Balandžio 11 d. įvyko Radviliškio rajono savivaldybės mero rinkimų pirmasis turas. Jame dalyvavo 7 kandidatai. Į antrą rinkimų turą pateko savivaldybės administracijos direktorė, Moteris – Saulė Jolanta Margaitienė bei savivaldybės Turizmo ir paveldosaugos poskyrio vedėjas, buvęs meras Vytautas Simelis.

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos (konservatorių) kandidatė Jolanta Margaitienė surinko 30,66 proc. visų rinkimuose balsavusių rajono gyventojų balsų, o V. Simelis, rinkimuose dalyvaujantis su Lietuvos žaliųjų partija, surinko 22,30 proc. visų rinkimuose balsavusiųjų rajono gyventojų balsų.

Apie praėjusius rinkimus bei kandidatus:

Jolanta Margaitienė, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (konservatorių) partijos kandidatė

Į antrą turą patekusi kandidatė  J.Margaitienė  priklauso  konservatorių partijai, kurios nariai rajone pagarsėjo, kai kartu su meru A.Čepononiu buvo teisiami dėl korupcijos net aštuonerius metus…  J. Margaitienė  rinkimų metu stengėsi pelnyti rinkėjų palankumą rajono seniūnijose dalindama saldainius ir zefyrus su pasibaigusiu galiojimo terminu bei lakstydama po įvairias statybvietes – neva apžiūrėti objektų. Ši konservatorė  rajono gyventojams žinoma kaip uoli buvusio mero A. Čepononio įsakymų vykdytoja. Kad J. Margaitienė neturi lyderio savybių bei savo, kaip merės, veiklos strategijos, radviliškiečiai galėjo įsitikinti debatų metu – ji lyg užsukta vis kartojo „Tęsiu Antano pradėtus darbus“. Ir tęsia – įsigijo butus Vilniuje ir Palangoje, visai kaip anksčiau Antanas.

Beje, J. Margaitienė jau du kartus buvo išrinkta į Tarybą, tačiau atsisakė Tarybos nario mandato – apgavo savo rinkėjus. Konservatoriams A.Čepononiui bei J.Margaitienei valdant Radviliškio savivaldybę, rajonas nusirito beveik į paskutinę vietą pagal atlyginimų vidurkį, lyginant su kitomis 59  Lietuvos savivaldybėmis.

Vytautas Simelis, Lietuvos Žaliųjų partijos kandidatas

Į antrą turą taip pat pateko V. Simelis, kurį daugelis rajono gyventojų prisimena kaip buvusį merą, tad patirties, kaip vadovauti rajonui, šis kandidatas turi. V. Simelis rinkimuose į mero postą dalyvavo su Lietuvos žaliųjų partija, nors daugelį metų buvo socialdemokratų partijos narys – kaip sakoma, iš raudono tapo žaliu. Kadangi ši mero kadencija bus trumpesnė, truks tik dvejus metus, belieka tikėtis, jog išrinktas meru V. Simelis gal ir nepakels rajono iš bedugnės, tačiau ir jam nepakenks.

Kazimieras Račkauskis, Socialdemokratų partijos kandidatas

Rinkimų  metu bene daugiausia plakatų bei skrajučių buvo su K. Račkauskio atvaizdu, sukurtas net filmukas, tačiau tai jam  nepadėjo net patekti į antrą turą. Tai ambicingas, pasipūtęs politikas, savo oponentams dažnai rašantis labai piktus laiškus. K. Račkauskis rajone žinomas kaip posėdžius praleidinėjantis politikas bei kaip Kontrolės komiteto neveiklus pirmininkas. Tiesa, K. Račkauskis siūlė atidaryti Vaikų ligų skyrių, kurį  konservatoriai ir  jo bendrapartiečiai socialdemokratai prieš kelerius metus  uždarė.

Tai jau treti  iš eilės šio kandidato pralaimėti rinkimai, kai jis antrame ture pralaimėjo konservatorių kandidatui, o paskutinius du  kartus – Seimo nario  ir mero rinkimuose –  net  nepateko į antrą turą. Radviliškio skyriaus socialdemokratų partijos nariai kalba, jog dėl prastų rezultatų rinkimuose, K. Račkauskis gali netekti ir Socialdemokratų partijos Radviliškio rajono skyriaus pirmininko pareigų.

K. Račkauskis sulaukė 17,14 proc. rinkėjų palaikymo.

Gediminas Lipnevičius, nepartinis

Vienintelis rinkimuose dalyvavęs nepartinis G. Lipnevičius pirmajame  ture surinko balsų tiek, kiek dvi parlamentinės partijos – „valstiečiai“ ir liberalai ar Darbo partija kartu sudėjus. Prieš dvejus metus pirmą kartą dalyvavęs mero rinkimuose šis kandidatas sulaukė 10,9 proc. balsų, o šį kartą gerokai daugiau – net 12,86 proc. balsų  nuo visų atėjusiųjų į rinkimus.

Kaip niekas kitas G. Lipnevičius  sulaukė  trukdymų, apie jį buvo aktyviai skleidžiama dezinformacija. Šie rinkimai, daugelio radviliškiečių nuomone, nebuvo švarūs. Rinkimų komisija elgėsi tendencingai, atokiai nuo balsavimo apylinkių gyvenantiems piliečiams nebuvo sudaryta galimybė atiduoti savo balsą. Todėl dalyvavusių rinkimuose kraštiečių šiemet buvo kaip niekad mažai. Visa tai tarnavo sisteminių partijų atstovams. Nepartinis Tarybos narys G. Lipnevičius pasiryžęs toliau dirbti Radviliškio krašto žmonėms ir tęsti savo pradėtus darbus bei duotus pažadus būdamas  Radviliškio rajono gyventojų  atstovu Radviliškio rajono savivaldybės taryboje.  

Aurimas Gaidžiūnas, Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungos kandidatas

„Valstietis“ A. Gaidžiūnas pirmajame rinkimų ture į Radviliškio rajono savivaldybės merus liko penktas – nepadėjo net darbo Seime patirtis. Ką ir bekalbėti, kai už Baisogaloje gyvenantį kandidatą aktyviai nebalsavo net patys baisogaliai. Kalbama, jog dėl tokio skaudaus pralaimėjimo rinkimuose A. Gaidžiūnas gali netekti ir skyriaus pirmininko posto. Beje, ketverius metus sėdėjęs Seime, A. Gaidžiūnas ne kartą pašieptas LNK KK2 laidoje, o rajone išgarsėjo ne aktyvumu kaip Seimo narys, o tuo, kad įsigijo itin prabangų BMW automobilį beveik už 100  tūkst. eurų, kuriuo sugebėjo  numušti  net dvi stirnas. Labiausiai nustebino  šio kandidato kolega „valstietis“  M. Pauliukas, einantis mero pareigas, kuris labai  nenoriai agitavo už savo bendrapartietį.

A. Gaidžiūnas surinko 10,11 proc. rinkėjų balsų.

Mantas Reutas, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio kandidatas

Priešpaskutinis  liko M. Reutas, kuris  rinkimų į merus kampanijos metu taip pat norėjo būti matomas bei žinomas, tačiau radviliškiečiai vis tiek vieni kitų klausinėjo „Kas tas Mantas Reutas?“ Šiam jaunam politikui dar trūksta patirties susiremti su patyrusiais kandidatais. Gal jaunam kandidatui koją pakišo ir tai, kad jis yra  liberalų partijos, kurios idėjos daugeliui piliečių svetimos dėl požiūrio į šeimą ir homoseksualias santuokas, atstovas.

M. Reutas surinko tik 3,23 proc. rinkėjų balsų.

Jurgis Baublys, Darbo partijos kandidatas

Kaip ir buvo galima tikėtis, paskutiniu rinkimuose  liko Darbo partijos Radviliškio skyriaus pirmininkas Jurgis Baublys. J. Baublys jau ne pirmą kadenciją dirba savivaldybės Taryboje ir posėdžiuose dažniausiai tyli. Tiesa, pasisako, kai sprendimai liečia jo, kaip verslininko, interesus, o šio kandidato pagyvėjimas posėdžiuose pasimatė prieš savivaldybės mero rinkimus – ir jis panoro būti žinomas.

J. Baublys surinko 3,03 proc. rinkėjų balsų.

Balandžio 25 d. antrame rinkimų ture susikaus buvęs meras, „žaliasis“ Vytautas Simelis ir administracijos direktorė, konservatorė Moteris – Saulė Jolanta Margaitienė.

„Radviliškio krašto“ informacija


Skaityti daugiau

Aktualijos

Žmonių gyvenimą pakeitusi pandemija koregavo ir kriminogeninę situaciją

Avatar

Paskelbta

data

Pandeminiu laikotarpiu policijos pareigūnams buvo deleguota daug papildomų funkcijų, tarp kurių – įvairių Lietuvos vyriausybės sprendimų vykdymas, organizuojant kontrolės priemones karantino situacijai valdyti. Tam teko skirti nemažai tarnybos laiko ir buvo baiminamasi, ar užteks žmogiškųjų išteklių tiesioginėms savo uždaviniams vykdyti – operatyviai reaguoti į iškvietimus, užtikrinti viešąją tvarką ir nusikalstamų veikų tyrimą,  šalinti nusikalstamas veikas įtakojančius rizikos veiksnius. Šiaulių apskrities  policijos  kolektyvui tai pavyko. Suokalbininkas šioje situacijoje buvo ir pati pandemija bei su ja susijęs visuomenės gyvenimas karantino sąlygomis.

Pagrindinė žinutė gyventojams – nusikalstamumas  sumažėjo

Pirmojo ketvirčio rodikliai byloja, kad kriminogeninė situacija tiek šalyje, tiek Šiaulių apskrityje keitėsi į gerąją pusę. Šiaulių apskrities policijos kolektyvą džiugina šio laikotarpio  nusikalstamumo rodikliai su minuso ženklu.

Per pirmąjį šių metų ketvirtį, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, Šiaulių apskrityje nusikalstamų veikų skaičius sumažėjo 21 proc. ir jų buvo užfiksuota 787. Trečdaliu sumažėjo nusikalstamų veikų, padarytų viešosiose vietose, tarp jų ir gatvėse. Mažiausiai nusikalstamų veikų viešosiose vietose užfiksuota Joniškio (4), Pakruojo (6) ir Raseinių (8) rajonuose.

Ikiteisminių tyrimų dėl viešosios tvarkos pažeidimų aptarnaujamoje teritorijoje  sumažėjo nuo pernai buvusių 33 iki 13, vagysčių – nuo 173 iki 91. Tokiuose rajonuose, kaip Pakruojo ir Raseinių, šių nusikalstamų veikų sumažėjo keturis kartusi, Joniškio rajone  – tris kartus. Mažiau buvo pavogta transporto priemonių, mažiau įsibrauta į gyvenamąsias patalpas. Turto sunaikinimo atvejų apskrityje šiemet registruota 22, kai per praėjusių metų pirmąjį ketvirtį jų buvo 42.

Bendras nusikalstamų veikų skaičius turi tendenciją mažėti, tačiau sunkių ir labai sunkių nusikaltimų skaičius bei jų lyginamasis svoris bendroje nusikalstamumo statistikoje didėja. Šios kategorijos nusikaltimų per  pirmąjį ketvirtį registruota 48 (pernai per tą laikotarpį – 42) ir jų lyginamasis svoris išaugo nuo 4,2 proc. iki 6 proc. Nužudymų užregistruota 4 (pernai – 2), sunkių sveikatos sutrikdymų – 3 (pernai – 1), plėšimų 8 (pernai -6). Tačiau  sunkių nusikaltimų šiemet daugiau ir atskleista. Bendru nusikalstamų veikų atskleidimo rodikliu Šiaulių apskrities policijos komisariatas pirmauja tarp didžiųjų  šalies apskričių komisariatų.  Kolektyvas atskleidė 86,6 proc. visų registuotų nusikalstamų veikų. O Telšių apskrities policijos kolektyvas, su kuriuo nuo rudens Šiaulių AVPK dirba eksperimento sąlygomis, kaip vienas administracinis vienetas, pasiekė net 97 proc. nusikalstamų veikų atskleidimo rodiklį. Geriausiais nusikalstamų veikų ištyrimo rodikliais Šiaulių AVPK gali pasigirti Šiaulių miesto ir rajono PK kolektyvas, atskleidęs 91 proc. nusikalstamų veikų, ir Joniškio PK kolektyvas, pasiekęs 94.6 proc.  nusikalstamų veikų atskleidimo rodiklį. Atskleistų nusikalstamų veikų analizė rodo, kad sumažėjo nusikalstamumo keliu pasukančių nepilnamečių skaičius. 2020 m. 1 ketv. jie įvykdė 70 nusikalstamų veikų, šiais  metais – 41.  Anksčiau teistų asmenų ir girtų asmenų padarytų nusikaltimų skaičius taip pat sumažėjo, tik padaugėjo nusikalstamų veikų, kurias įvykdė asmenys, apsvaigę nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų.

Kadangi karantino sąlygomis prekyba didžiule dalimi persikėlė į interneto erdvę, tai šių metų pirmą ketvirtį buvo stebimas sukčiavimo atvejų (2020 m. 1 ketv. – 33, 2021 m. 1 ketv. – 41) dažnėjimas. 

Šiaulių apskrities policijos pareigūnai per 1 ketv. ieškojo 63 dingusių be žinios žmonių. 78 proc. jų surasta, kitų paieška tebetęsiama. Šiaulių miesto ir rajono PK ieškojo 34 asmenų (surasta 28), Radviliškio PK – 12 (surasta 12), Raseinių r. PK – 8 (surasta 5), Pakruojo PK -3 (surastas 1), Joniškio r. PK – 1 (surastas 1).

Eismo dalyviai buvo atsargesni ar tiesiog mažiau keliavo?

Optimistinė avaringumo statistika  Šiaulių apskrities policijos aptarnaujamos teritorijos keliuose pasiekta intensyvia policijos pareigūnų kontrole. Ribojant judėjimą tarp savivaldybių, natūraliai sumažėjo ir eismo dalyvių. O išvykusiuosius į kelionę  drausmino žinia apie padidintų pareigūnų pajėgų budėjimą keliuose. 

Per 1 šių metų ketvirtį įskaitinių eismo įvykių (kuriuose sužaloti ar žuvo žmonės) sumažėjo daugiau, negu per pusę (2020 m. 1 ketv. – 68, 2021 m. 1 ketv. – 27).

                               2020 m. 1 ketv.                                        2021 m. 1 ketv.                                       

Šiauliuose                                    34                                                             12

Radviliškio rajone 13                                                             5

Šiaulių rajone                               10                                                             3

Raseinių rajone       7                                                               3

Joniškio rajone       3                                                               0

Tik  Pakruojo rajone stebimas įskaitinių eismo įvykių augimas (2020 m. 1 ketv. – 1, 2021 m. 1 ketv. – 4).

Žuvusiųjų eismo įvykiuose sumažėjo nuo pernai buvusių 3 iki 1 šiemet (mirtis eismo įvykyje fiksuota Šiaulių rajone), sužalotųjų – nuo 81 iki  31. Sumažėjo ir įskaitinių eismo įvykių dėl neblaivių vairuotojų kaltės: 2020 m. 1 ketv. – 5, 2021 m. 1 ketv. – 2. Abu girtų asmenų sukelti eismo įvykiai fiksuoti Pakruojo rajone.

Šiaulių apskrities keliuose pareigūnai per šių metų 1 ketv. sulaikė 196 neblaivius vairuotojus, kurių 58-iems buvo pradėti ikiteisminiai tyrimai, nes jų girtumas siekė per 1,5 prom. Vidutinio ir sunkaus girtumo vairuotojų daugiausia sulaikyta Šiaulių mieste ir rajone (22), Raseinių rajone (13) ir Radviliškio rajone (11), mažiau – Joniškio rajone (6) ir Pakruojo rajone (5).

Kritika – grūdina, o padėka – motyvuoja

Policijos pareigūnai džiaugiasi vis daugiau pilietiškėjančia visuomene. Nuolat jaučiamas jos palaikymas  ir pagalba, dalinantis savo pastebėjimais apie jų aplinkoje vykstančius abejotinus procesus, teisės ir saugaus eismo pažeidimus. Visuomenės pastabumas padeda policijai, ieškant nusikalstama veika įtariamų asmenų. Pareigūnai dėkingi visiems, kurie aktyviais savo veiksmais įsitraukia į dingusiųjų be žinios paiešką.  Tik tarpusavio supratimas ir bendradarbiavimas  sudaro terpę saugios aplinkos kūrimui. Kritinės gyventojų pastabos policijos kolektyvą grūdina ir priverčia keistis, o padėkos, kurių irgi netrūksta, motyvuoja dirbti.

                      Atstovė spaudai Gailutė Smagriūnienė

Skaityti daugiau

Skaitomiausi