„Radviliškio krašto bendruomenės“ namuose svečiavosi notarė

„Radviliškio krašto bendruomenės“ namuose svečiavosi notarė

Balandžio 24 d. „Radviliškio krašto bendruomenės“ pirmininko Gedimino Lipnevičiaus kvietimu lankėsi Radviliškio rajono 2-ojo notaro biuro notarė Aldona Stričkienė. Bendruomenės nariams iškilo daug klausimų, susijusių su tiesiogine notaro veikla: testamentų sudarymas, turto dovanojimas kitam asmeniui, paskolos sutarčių, vekselių sudarymo tvarka. Į daugumą bendruomenės narių dominusių klausimų notarė A.Stričkienė atsakė, dėl kai kurių klausimų patarė kreiptis į advokatus ar teismą.

Daugiausia klausimų – dėl testamentų
Kadangi „Radviliškio krašto bendruomenėje“ yra nemažai garbaus amžiaus senjorų, daugeliui buvo aktualūs paveldėjimo pagal testamentą klausimai. Pasak notarės, testamentu asmuo išreiškia savo valią, paskirdamas testamentinius įpėdinius, kurie paveldės asmens turtą po jo mirties, atimdamas paveldėjimo teises iš vieno ar kelių įpėdinių,  paskirstydamas turtą savo nuožiūra. Beje, notarė įspėjo, kad norint priimti mirusio asmens palikimą, derėtų nepraleisti įstatymų nustatyto trijų mėnesių termino palikimui priimti ir laiku kreiptis į notarą. Priėmusiems palikimą įpėdiniams suėjus trims mėnesiams po palikimo atsiradimo dienos notaras išduoda paveldėjimo teisės liudijimą priėmus palikimą. Tuo atveju, kai turtą paveldi tolimesnis giminaitis ar svetimas asmuo, jiems teks susimokėti ir paveldimo turto mokesčius.
Keletas aktualių klausimų apie testamento sudarymą ir galiojimą.
Svetimas žmogus testamentu užrašė turtą ir pasikeitė paveldėtojos pavardė, ar reikia pakeisti  testamentą?
Jeigu testamente yra nurodytas testamentinio įpėdinio asmens kodas ar tiksli gimimo data, pagal kurią galima būtų identifikuoti įpėdinį, jo pakeisti nereikia.
Užrašiau testamentu namą dukrai ir 3 vaikaičiams, kas paveldėtų namą, jeigu dukra mirtų anksčiau?
Jeigu po dukters mirties testamentas nebus pakeistas, tokiu atveju namą paveldės vaikaičiai, o jeigu dukra mirtų priėmusi palikimą, bet gyva būdama nesudariusi testamento, tada  1/4 jos turto dalį paveldėtų sutuoktinis, o 3/4 turto – vaikai.
Kiek laiko galioja testamentas?
Testamentas galioja,  kol asmuo jo nepanaikina. Vėliau sudarytas testamentas panaikina visą pirmesnį testamentą ar tą jo dalį, kuri prieštarauja vėliau sudarytam testamentui.
Paveldėjus turtą paaiškėjo, kad pagal turto apyrašą esu skolingas už paveldėtą namų valdos žemę. Ką daryti?
Įpėdinis, priėmęs palikimą ir  padavęs pareiškimą notarui, už palikėjo skolas atsako visu savo turtu, išskyrus Civiliniame kodekse numatytus atvejus. Kartais gali atsitikti taip, kad paveldėtos skolos bus didesnės už paveldėtą turtą ir paties paveldėtojo turtą – žmogus gali likti be nieko. Jeigu įpėdinis žino ar bent įtaria, kad asmuo, kurio turtą jis nori paveldėti, turi skolų, kurios gali viršyti paveldimą turtą, priimdamas palikimą jis turi nurodyti notarui, kad mirusio asmens palikimą pageidauja priimti pagal turto apyrašą. Tokiu atveju notaras išduoda įpėdiniui vykdomąjį pavedimą dėl turto apyrašo sudarymo. Įpėdinis tokį pavedimą turi parteikti antstoliui, kuris ir sudaro turto apyrašą. Paveldėjęs mirusio asmens turtą pagal apyrašą, asmuo už mirusiojo skolas atsakys tik paveldėtu turtu.  Savo turtu reikia domėtis ir rūpintis.
Ištekėjau už našlio, kuris visą savo turtą paliko man testamentu, ar jo vaikai gali reikšti pretenzijas?
Jeigu vaikai yra suaugę, jie neturi teisių į palikimą, o jeigu palikimo atsiradimo metu vaikai bus nepilnamečiai, jie turės teisę į privalomąją palikimo dalį – į pusę tos dalies, kuri kiekvienam iš vaikų tektų paveldint pagal įstatymą.
Ar galioja senas testamentas, patvirtintas seniūno?
Kadangi Testamentų registras buvo įsteigtas tik 2001 metais, notaras neturi galimybių patikrinti, ar galioja asmens testamentas, kuris buvo sudarytas iki 2001 metų. Tokiu atveju po testatoriaus mirties įpėdiniai turi kreiptis į tą įstaigą, kurioje buvo patvirtintas testamentas,  kad būtų patvirtinta, jog testamentas nebuvo pakeistas.
Kaip parduoti paveldėtą butą?
Turtą galima paveldėti pagal Valstybės įmonės Registrų centro nustatytą vidutinę rinkos vertę arba pagal nepriklausomų turto vertintojų nustatytą vidutinę rinkos vertę. Parduodant paveldėtą turtą nesuėjus 10 metų po palikimo atsiradimo dienos gali tekti susimokėti 15 procentų dydžio gyventojų pajamų mokestį, jeigu butas bus parduotas už didesnę kainą, negu nurodyta paveldėjimo teisės liudijime.  Į nepriklausomus turto vertintojus šiuo metu taip pat galima kreiptis ne tik prieš gaunant iš notaro paveldėjimo teisės liudijimą, bet  ir prieš parduodant paveldėtą turtą ar jį jau pardavus – iki kitų metų pajamų deklaracijos pateikimo dienos.
Ar galima turtą testamentu užrašyti nepilnamečiams anūkams?
Turtą testamentu galima užrašyti bet kuriam asmeniui: nepilnamečiams, bažnyčiai, vaikų namams ir t.t.
Padovanojai – nebeturi
Nemažai klausimų bendruomenės nariams iškilo ir dėl turto dovanojimo: ar galima susigrąžinti padovanotą turtą, kam galima dovanoti ir t.t.
Kiek kainuoja sudaryti dovanojimo sutartį?
Sudarant turto dovanojimo sutartis tarp asmenų, kurie yra ne sutuoktiniai bei tolimesni giminaičiai nei tėvai, vaikai, seneliai, anūkai, notaro atlyginimas priklauso nuo dovanos vertės. Tokiais atvejais šalims nurodžius mažesnę dovanojamo nekilnojamojo daikto vertę nei ji nurodyta Valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre, notaro atlyginimas skaičiuojamas nuo Valstybės įmonės Registrų centro nustatytos daikto vertės. Atkreiptinas dėmesys, kad tuo atveju, jeigu iš tolimesnio nei brolis ar sesuo giminaičio ar svetimo asmens per metus gaunama dovanų, kurių vertė yra didesnė negu 2500,00 eurų, reikia susimokėti 15 procento dydžio pajamų mokestį.
Ar dovanojimo sutartį galima atšaukti?
Dovanojimo sutartį, kaip ir kitus sandorius,  galima panaikinti tik kreipiantis į teismą, kadangi dovanojimo sutartis yra dvišalis sandoris, kuriuo dovanotojas perduoda turtą apdovanotajam nuosavybės teise.  Sutuoktinis, padovanojęs savo asmeninį turtą kitam sutuoktiniui, skyrybų atveju į jį pretenduoti jau nebegali, nebent ginčytų patį dovanojimo sandorį.
Kokių reikia dokumentų, jeigu dėdė nori padovanoti 12 ha žemės?
Jeigu norima padovanoti žemės ūkio paskirties žemę, tai nuo 2018 metų sausio 1 dienos sūnėnas ar dukterėčia, norintys gauti tokią dovaną, pirmiausia turėtų kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinį skyrių ir gauti leidimą tokiai žemei įsigyti,  o gavęs dovanų – kitais metais pateikti gyventojų pajamų deklaraciją Mokesčių inspekcijai ir susimokėti  pajamų mokestį, kadangi dovanojimo sandoris būtų sudarytas tarp tolimų giminaičių, ir atsiras prievolė susimokėti valstybei mokesčius. Kreipiantis į notarą dėl žemės perleidimo sandorių sudarymo, būtina turėti žemės sklypo planą, nes žemės perleidimo sandoriai be žemės planų negalioja.

Jeigu esate sugyventiniai
Nemažai klausimų buvo ir apie nesusituokusių asmenų turtinius reikalus, į juos notarė atsakė aiškiai ir išsamiai.
Nutarėme įsigyti paskolą butui kartu sus draugu, tačiau paskolą gavo tik draugas. Kaip būtų galima butą pripažinti jungtine nuosavybe?
Tokiu atveju butą galės įsigyti tik draugas ir tik asmeninės nuosavybės teise. Už banko suteiktą paskolą pirktas butas greičiausiai bus įkeistas bankui ir tol, kol jis bus įkeistas, tik  bankui leidus galima dalį buto parduoti ar padovanoti gyvenimo draugei, kuri tą dalį buto irgi įgis asmeninės nuosavybės teise. Po tokio sandorio butas nesusituokusiems asmenims priklausytų bendrosios dalinės nuosavybės teise. Tik sutuoktiniams jų santuokos metu įgytas turtas gali priklausyti bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise.
Gyvenu draugo name neregistruota jau daugiau nei 10 metų, kokias turėčiau teises, jeigu jam kas nors atsitiktų?
Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus sugyventinis negali įgyti nuosavybės teisių į kito sugyventinio turtą, nebent teisme dokumentais ar kitokiomis priemonėmis įrodytų, kad toks turtas yra įgytas iš abiejų sugyventinių lėšų ar iš esmės pagerėjo jam įdėjus savo asmenines lėšas, bet tokius faktus gali patvirtinti tik teismas, įvertinęs pateiktus įrodymus.

Skolos, pardavimai
Buvo klausimų ir apie skolas, jų atsiėmimo iš skolininkų galimybes, apie neįteisinto turto pardavimą.
Paskolinau 50 tūkst. eurų, visi vekseliai – po 3 tūkst. eurų, kokia yra galimybė atgauti skolą?

Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus, jeigu paskolos suma viršija tris tūkstančius eurų ir šis sandoris vykdomas grynaisiais pinigais, paskolos sutartis ar vekselis turi būti notarinės formos.   Įstatymų reikalaujamos notarinės formos nesilaikymas daro sandorį negaliojantį, todėl ginčo atveju teismas gali ir neapginti skolininko teisių, skolos galima ir neatgauti.
Ar galima parduoti neįteisintą garažą?
Nekilnojamojo turto, kuris nėra įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, parduoti nėra galimybių. Būtina pirmiausia sutvarkyti nuosavybės teises į tokį turtą įrodančius dokumentus ir įregistruoti turtą.

Dėl nepilnamečių išvykimo į užsienį
Vis daugiau tėvų išvažiuoja dirbti į užsienį, palikę savo atžalas su seneliais ar kitais giminaičiais. Tad iškilo klausimas, kokių dokumentų reikia nepilnamečiui vienam keliauti į užsienį.
Notarui  suteikta tik teisė paliudyti vieno iš tėvų parašą sutikimuose vaikui išvykti į užsienį.  Visas kitas problemas, susijusias su laikina vaiko globa tėvams išvykus gyventi į užsienį, sprendžia Vaiko teisių apsaugos tarnyba.
Susitikimus organizuoja ir dalyvius karšta kava vaišina „Radviliškio karšto bendruomenės“ pirmininkas G. Lipnevičius, jam talkina bendruomenės nariai: R. Radavičienė, V. Aleknienė, D. Dapkutė, S. Skorkaitė, A. Litinskas ir kiti.

„Radviliškio krašto“ informacija

 

Total
0
Dalinasi
Related Posts
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Aplikasi Bambu4d
Aplikasi RTP Slot
Aplikasi RTP Booster
Aplikasi Slot Demo
Aplikasi Prediksi Togel
RTP Bambu4d
RTP IDN Slot
RTP PG Soft
RTP Habanero
RTP Microgaming
RTP TopTrend Gaming
RTP GMW
RTP Nolimit City
RTP Booster
Slot Demo Bambu4d
Slot Demo PG Soft
Slot Demo Habanero
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Prediksi Togel Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Lexitoto
Lexitoto
Aplikasi Lexitoto
Aplikasi RTP Slot
Aplikasi RTP Booster
Aplikasi Slot Demo
Aplikasi Prediksi Togel
RTP Lexitoto
RTP IDN Slot
RTP PG Soft
RTP Habanero
RTP Microgaming
RTP TopTrend Gaming
RTP GMW
RTP Nolimit City
RTP Booster
Slot Demo Bambu4d
Slot Demo PG Soft
Slot Demo Habanero
Situ Togel Online
Situs Togel Amanah
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Prediksi Togel Lexitoto