Radviliškiečiai, kūrę miesto, rajono, Lietuvos istoriją (II d.)

Kitas archyvinis dokumentas (dokumento metrika laikinai beskelbiama – past.), papildantis Vytauto Račkausko biografiją, yra 1926 metų kovo 25 dienos Kvota. Perraša cituojame istorinę atmintį. Joje rašoma:

<…>. Aš Kauno miesto Policijos III nuovados V-ko padėjėjas Čerekas pildant raštą Nr. 3362 iš 6/II.26 m. atvykau į Valstyb. Kontrolės įstaigą ir rinkau žinias pilietybės reikalu tarnaujančio minėtoj vietoj pil. Vytautą Račkauską kuris į mano klausimus atsakė.

Anketoje dvidešimt trys klausimai. Į paklausimus atsakė pats Vytautas Račkauskas, rankraštis (!).

Pavardė ir vardas Račkauskas Vytautas

Kuomet ir kur gimė 1881 m. sausio mėn. 15 dieną Radviliškyj miest. Šiaulių apskrit.

Pavardė ir vardas tėvo, motinos

Juozas gim. dv. Pašakių, Pacunėlių parapija, Kėdainių apskr. Amelija Stankevičiūtė Berežinos dv. Palonų parapija.

Tėvo ir motinos gimimo vieta

Pašakių dvare Kėdainių apskritis / Tėvas / Berežino dvar. Kėdainių apskr. / Motinos

Šeimynos sudėtis ir amžius narių

Vedęs. Žmona Justyna 30 m. Sūnus Juozas  3  metai.

Pilietybė tėvų, brolių ir neištekėjusių seserų

Lietuvos piliečiai

Gyvenama vieta

Kaunas Mickevičiaus g-vė n. 14 – 14ª

Ar turi dokumentus įrodymui savo asmens, bei pilietybės <…>

Pilietybės dokumentais galima persitikrinti gimimo vietoje

Su kokiais dokumentais gyvena tėvai, broliai ir netekėjusios seserys <…>.

Su Lietuvos pasais.

Kvočiamojo asmens pilietybė, tautybė ir tikyba

Lietuvis ir [neįskaitomas žodis] – katalikas

Ar gyveno pirmiaus Lietuvoje, kada, kur ir kiek laiko ir kur dabarties gyvena

Laikinai ėjau mokslą Liepojuje ir Maskvoj / nuo 1899 m. iki 1902 m. Liepojuje ir nuo 1902 iki 1907m. Maskvoj / nuo 1907 m. iki 1910 m. Kišiniove ir nuo 1910 m. iki 1918 m. Sibire Čitoj ir Irkutske, o nuo 1918 m. – Lietuvoj.

Ar buvo įrašytas sodžių, miestų ar luomų bendruomenės Lietuvoje ir kur tikrai.

Buvau prirašytas prie Kauno redybos  bajorų luomo.

Jai buvo išvažiavęs, tai kada, kur ir kuomi ten užsiiminėjo

Buvau išvažiavęs Liepojun, Maskvon, Kišiniovan, Irkutskan ir Čiton kaipo inžinieris.

Kada, iš kur ir keno parėdymu arba leidimu atvažiavo.

Kilus Rusijos revoliucijai 1918 m. bolševikams leidus.

Kokius turi Lietuvoje ryšius giminystės, prekybos pramonės, tarnybos; <…>.

Tarnauja V. K-lės Susisiekimo Reviz. D-nto D-rium

Ar žino lietuvių kalbą ir kokiam laipsnį

Žino

Kokį turi turtą užsienyje

Neturiu

Kokį turi turtą Lietuvoje namus, žemę ir kiek jos, kur tas turtas randasi.

Kooperacijos pamatais yra [neįskaitomas žodis] žemės sklypas Kaune Mickevičiaus g-vė

Kuo vertėsi iki šiam laikui per paskutinius 10 metų iki dabar.

Kaipo inžinierius Sibire

Ar nebuvo teistas ir už ką.

Ne

Ar nebuvo jis ir jo tėvas valdininku rusų valdžios ar vokiečių ir lenkų okupacinės valdžios jeigu buvo, tai kokiose pareigose ir kuomet.

Tėvas buvo Radviliškyj gelžk. mašinistas, o aš tarnavau rusų valdžios tarnyboje.

Kokius dokumentus prideda prie šio protokolo<…>.

Mano dokumentus gali patikrinti vietos policija Radviliškyje.

Kvotos klausimų pabaiga. Toliau dokumente rašo

Šios žinios yra surašytos iš mano paties pareikštų žodžių teisėtai;

Baudžiamas stat. 157 str. man paskelbtos ir išaiškintos

Žinias teikiau: V. Račkauskas [Parašas]

III Nuov. pol. V-ko

padėjejas

Tekstas išbrauktas (past.).

Archyvinio dokumento pabaigoje R. Čereko ranka parašytas patikslinimas.

Pranešu kad Valstybės Kontrolės Susisekimo direktorius p. Račkauskas  Vytautas dokumentus įrodymui savo pilietybės pristatyti ne gali. Prašo kad persitikrinti per vietinę policiją. Kadangi jis gimęs m. Radvilišky m. Šiaulių apskr.

R. Čerekas [Parašas]

Nuovados Viršinink [neįskaitoma] (antspaudas)

                                                                                                        Parengė Laima MACYTĖ

Total
0
Dalinasi
Related Posts