Ar priklauso mokiniams nemokamas maitinimas, kai jie – ne mokykloje?

Radviliškio miesto mokinių tėveliai kreipėsi į Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narį Gediminą Lipnevičių, prašydami išsiaiškinti dėl nemokamo maitinimo davinių mokyklose. Tarybos narys šį klausimą pateikė savivaldybės Tarybos posėdyje. Jis prašė informuoti, ar dalinami vaikams nemokamo maitinimo daviniai, jeigu jie dėl atostogų, išvykų ar kai pamokos organizuojamos nuotoliniu būdu, nebūna mokykloje. Teirautasi, jeigu vaikams daviniai nepriklauso, tai kodėl, o jeigu jie priklauso, bet vaikai negauna, prašyta nurodyti priežastis.

Nemokamas maitinimas – ne tik mokslo dienomis

Atsakymą raštu pateikė Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Laisvūnas Vaičiūnas, kuris informavo, kad nemokamas maitinimas teikiamas mokyklose mokslo dienomis, bet per mokslo metus gali būti teikiamas poilsio, švenčių bei atostogų dienomis. Tai daroma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu ir mokinių nemokamo maitinimo organizavimo mokyklose tvarkos aprašu, pateikus Socialinės paramos skyriaus rekomendaciją.

Ekstremaliųjų situacijų metu nemokamu maitinimu turi būti pasirūpinta

Pateiktame atsakyme išskirtos ekstremaliosios situacijos, ekstremalūs įvykiai ir (ar) karantinas. Tuo metu, sustabdžius ugdymo organizavimo procesą švietimo įstaigose, kai jose neteikiama maitinimo paslauga (jei tai daryti draudžia Vyriausybės nutarimai, Sveikatos apsaugos ministro įsakymai ar Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimai), būtina pasirūpinti, kad mokiniai, kuriems priklauso nemokamas maitinimas, būtų aprūpinti maisto produktais, suformuojant maisto davinius, ar tiekiant pagamintą maistą. Tokiais atvejais sprendimas teikti maisto produktų davinius ar pagamintą maistą mokiniams priimamas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Atsižvelgiama į savivaldybės, ugdymo įstaigos galimybes bei mokinių poreikius. Vadovaudamiesi savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, nemokamą mokinių maitinimą turi organizuoti ugdymo įstaigų vadovai. Tokiu atveju už nemokamo mokinių maitinimo administravimą, bendradarbiavimą su ugdymo įstaigų vadovais bei jų paskirtais asmenimis, atsakingais už nemokamo maitinimo mokykloje organizavimą, atsakingas savivaldybės Socialinės paramos skyrius.

Sukasi kas kaip išmano

Kadangi šiuo metu ekstremalioji situacija ar karantinas šalyje ir mokymosi įstaigose nėra paskelbti, labiau mokinių tėvelius domino atvejai, kai vaikai nebūna mokykloje dėl edukacinių išvykų, sportinių varžybų ar nuotolinio ugdymo. Atsakyme L. Vaičiūnas nurodo, kad tais atvejais, kai vaikai pamokose nedalyvauja edukacinių išvykų, sportinių varžybų ir panašiai, šių ugdymo įstaigų vadovai maitinimą organizuoja pagal situaciją: mokiniai pamaitinami prieš arba po išvykos (renginio) arba įduodamas maisto davinys – tai priklauso nuo išvykos (renginio) pobūdžio, laiko ir trukmės bei panašiai.

Vis dar lieka klausimų

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiojo specialisto Rimo Špakausko paklausėme, ką reiškia atsakymo į paklausimą žodžiai „nemokamas maitinimas per mokslo metus gali būti teikiamas poilsio, švenčių bei atostogų dienomis“, buvo smalsu, ar dabar, per mokinių žiemos atostogas, vaikai gauna nemokamą maitinimą. Pasirodo, tikrai taip. R. Špakauskas informavo, kad jau daug metų per kalėdines atostogas mokiniai gauna maisto davinius, nors mokyklos ir nelanko. Socialinės paramos skyrius paprastai paskaičiuoja turimus išteklius ir nusprendžia, kiek gali maistu paremti mokinukus per kitas jų atostogas, tačiau Šv. Kalėdos ir šis laikotarpis – šventa.

Tėveliai, kuriems priklauso nemokamas maitinimas, pasidomėkite savo ugdymo įstaigose, ar vaikai į išvykas išvyksta pavalgę, o kilus klausimų, ar viską, kas priklauso, jie yra gavę, skambinkite savo ugdymo įstaigų direktoriams, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjui Laisvūnui Vaičiūnui, tel. (8 422) 69 040, bei vyriausiajam specialistui Rimui Špakauskui, tel. (8 422) 69 149. Jeigu paaiškėtų, kad turintys teisę į nemokamą maitinimą mokinukai išvykose lieka be maisto ir to išspręsti vietoje nepavyksta, kreipkitės pagalbos į Tarybos narius ar savaitraščio „Radviliškio kraštas“ redakciją.

„Radviliškio krašto“ informacija

Total
0
Dalinasi
Related Posts