Apžvalgos

Šaltas, vėjuotas penktadienio rytas. „Radviliškio krašto bendruomenės“ patalpos ir 1979 m. „Komunizmo aušros“ komplektas. Tokia apžvalgos pradžia.

Pradžia

Vilniaus universitetas švenčia 400 metų jubiliejų, rajono spaudoje senkančios milžtuvės. Straipsnių (puslapis ir daugiau) pavadinimai: „Su Lenino partijos vėliava“, „Komunistai visada priekyje“. Kriminalinėje kronikoje – du vietos plėšikai, siautėję Skėmių apylinkėje ir už nuopelnus apdovanoti 10 ir 8 metais laisvės atėmimo. Bibliotekos siūlė „Infekcines ligas“, „Pažangos laidą“ ir pan. Gyvenimo mintyse – neatsargūs paaugliai slidžiose gatvėse, lyg paaugliai kada nors būtų atsargūs. Pagerbtas kalvis J. Pilipauskas, geležinkelininkas P. Kavaliauskas. LTSR teisingumo ministras P. Kūris pasakoja apie Tarybų Sąjungos pilietį, kažkoks L. Špokevičius apie revoliucijos kūdikį – tarybas. J. Ginulytė – apie ištikimybę Lenino žygiams, o O. Tverkienė – apie ateizmą. Tuo pat metu rajono knygynai siūlo „Pirminės partinės organizacijos sekretoriaus žinyną“, „Saliutuojam Spaliui“ ir pan. Anonsuojamas istorinis filmas „Dulkės saulėje“- apie revoliucionierių J. Voreikį. Įdomu, ar rodė, kaip baigė šis veikėjas? Trepsutis rašo apie kanalizaciją, gyvenimo mintyse – mandagumas. Mandagumas reikalauja ir kitos pastraipos.

Kita pastraipa

Pateikiama vietos kraštotyrininkų konferencijos ataskaita. Perskaičiau. Gaila sugaišto laiko. Norite citatos iš Skėmių kolūkio soc. įsipareigojimų? Negaila, prašom: „Mes, Skėmių kolūkio dirbantieji, dėsime visas pastangas, kad 1979 m. ir viso dešimtojo penkmečio užduotys bei įsipareigojimai būtų sėkmingai įvykdyti“. Ir tai pirmajame puslapyje. Šiandien tokie dalykai galimi nebent Šiaurės Korėjoje, Kinijoje, Kuboje ar Baltarusijoje. Kažkoks B. Treinys rašo apie deputatų aktyvėjimą (gal prieš morčių?). Pagerbto obliuotoja A. Barkauskienė, tekintojas V. Postnovas, staliai B. Liulys, V. Juška. Pašarų šaltiniai, gyvulių žiemojimas, gera sėkla, naujas ŽŪMG surinkimo cechas, kavaleristas iš Vėriškių A. Kliorė (revoliucionierius). Pagerbti: mezgėja J. Pociūtė, geležinkelininkas I. Korotyšas, treneris F. Valdimirovas, mokytoja – komjaunuolė A. Janušauskienė. Kiaulių ūkio vystymas, koncentratai-penimiems,žemės ūkio technikos remontas. Pagerbta kojinių fabriko mezgėja J.Bagdžiūnienė. Beje anuomet radviliškiečiai kojinių neskalbdavo. Produkcija iš kojinių fabriko, atsiradusi už vartų, kainavo kapeikas, perkama pundais. Gyvenimo mintyse-atsargumas ant ledo žvejams mėgėjams. Pagerbtas šaltkalvis A. Adomavičius, linotipininkas B. Kariniauskas, raidžių rinkėja D. Jonaitienė. Literatūriniame puslapyje J. Mačiukevičiaus poezija. Vyko susitikimas su rašytoju V. Misevičiumi. Kraštotyrininkas S. Sadauskas rašo apie revoliucionierių Juozą Dumšą. Kai pagalvoji, jei tie kraštotyrininkai būtų surinkę medžiagą apie Radviliškio kautynes, apklausę dar gyvus liudininkus, šiandien į jų veiklą būtų galima žvelgti su pagarba.

Pagarba

Jos nusipelno V. Šenauskas, Šeduvos muziejaus vedėjas, raginęs senovinius daiktus perduoti muziejui. Net jeigu muziejaus ir nebeturime, tikėtina, kad dalis istorinių vertybių yra kitų muziejų fonduose ir bus išsaugotos. Pagerbtas geležinkelininkas A. Ševcovas. Bibliotekos siūlo „Religija, Bažnyčia, Ateizmas“. Trepsutis rašo apie Šeduvos gyventoją, nuardžiusią ir sukūrenusią turgaus tvorą. Gyvenimo mintyse – literatūriniai vakarai. Pagerbtas geležinkelininkas V. Benaitis. Partijos rajono komiteto pirmasis sekretorius P. Šidlauskas rašo apie „Darbų rikiuotę – sėkmės laidą“ (žemės ūkio tema, apimtis – puslapis). Yra žinutė iš ŽŪMG mechaninio cecho. Charakteringa detalė – užrašas rusų kalba. Knygynai siūlo „Tarybų Lietuvos chorus“. Anonsuojamas filmas „Tyrimo komisija“ apie avariją AE viename iš šiaurinių rajonų. Tokia avarija iš ties buvo šalia Leningrado ir tik atsitiktinumo dėka niekas nenukentėjo. Vėliau tokio tipo reaktorius „suplyšo“ Černobylyje . Trepsučio fotoalbume – klaikiausios Radviliškio vietos (kaip ir dabar ), tik Vingio g. kažkodėl tapo Vyngio. Gyvenimo mintyse patarimas tėvams nebrukti vaikams profesijos pasirinkimo. Deja, tai lazda su dviem galais. Vieniems sumautas gyvenimas, kitiems – savirealizacijos laimė. Pagerbtas geležinkelininkas V. Bulota. Ir, ko gero, pirmą kartą „Ka“ randu rajono architekto A. Vilčinsko straipsnį „Kiekvieno piliečio pareiga“, kuriame randu žodį bermontininkai. Cituoju: „ Apgailėtinoje padėtyje atsidūrė privačiose rankose esantis vietinės reikšmės istorijos paminklas – malūnas šalia Radviliškio miesto. Tai 1919 -11- 22 d. svarbaus mūšio objektas kautynėse su bermontininkais dėl Radviliškio miesto. Bandymų stoties eksperimentinio ūkio pagalba malūnas buvo sutvarkytas, o šiandien ir toliau merdėja. Prarasime dar viena miesto ( tiksliau, Vaidulių kaimo ) simbolį.

Simbolis

Ir perėjimas tik simboliškas. Ta pati „Ka“, tas pats pabodęs apžvalgininkas. Anonsuojamas filmas „Moteris, kuri dainuoja“. Gyvenimo mintyse – apie turistą, sugrįžusi iš užsienio ir pasakojantį kaimynui apie kapitalizmo siaubus. Įdomu, ar koks nors kvailys tuo tikėjo? Galima buvo atlikti eksperimentą, leisti į Vakarus visus norinčius. Istorinė akimirka: 1979 – 04 -12 d. į komjaunimą įsirašė penkiatūkstantasis rajono jaunuolis V. Vyčas. Ir tapo jis komjaunuoliu. Įdomi nuotrauka iš Grinkiškio renginio (vakaronės), skirto tarptautiniams vaikų metams. Patinai sėdi , patelės stovi už jų nugarų. Trepsutis rašo apie pačiupinėjimus Šeduvos ligoninėje. Kai pagalvoji, tai nors pačiupinėdavo, dabar ir ligoninės neliko. Paraudonavusiame gegužės 1 – osios numeryje pasakojimai apie komunistus, patriotus – internacionalistus. Literatūrinis puslapis eilėms, tarp pradedančių poetų – Rita Dambrauskaitė. Neskubėkite griebtis validolio – necituosiu. Bibliotekos siūlo L. Brežnevą ir liaudies draugovininkus. Gyvenimo mintyse skyrelis „Žibuoklės“ – pati tikriausia miniatiūra. Reportažas gegužės 1 – osios demonstracijai, pagerbta pedagogė V. Bajoriūnienė.  „Ka“ liesėja, trąšos sėjai, obalsiai: „Dabar – pats laikas ūkiuose rinkti akmenis. Visi į talką žemdirbiams!“ Teko darbuotis, nes kaip ten sakė  Ekleziastas: „Laikas rinkti akmenis“. Rajono knygynai siūlė „Mechaniką“. Pagerbti geležinkelininkai T. Kovalenka, T. Šulcas, V. Dambrauskas. Pavasaris fermose, ganiavos efektyvumas. Gegužės 12 d. Radviliškyje įvyko tarprajoninis pučiamųjų orkestrų konkursas. Gyvenimo mintyse protinga mintis: cisternos prie kulinarijos parduotuvės – mažoka. Gira anuomet buvo skani, paklausi ir jos truko. Vėl ganiava, pašarai, akmenų rinkimas. Gyvenimo mintyse apie tai, kad nesidžiaugiama dovana – knyga. Jus pradžiuginsiu nauja pastraipa, nes knygos patinka tik apie 20 proc. populiacijos.

Populiacija

Ją rajono valdžia pradžiugino įrašydama į rajono darbo šlovės knygą. O ką? Pigu, nieko nekainuoja (t. y., kainavo kapeikas). Tarp įrašytųjų – įvairūs kolektyvai, dešimtys darbininkų. Beje, net ir jeigu žinočiau, kur šiandien ši knyga, jos tikrai nevartyčiau. Beje, dabar kitos tendencijos. Yra prikurta įvairiausių literatūrinių apdovanojimų, apie kuriuos vienas nūdienos rašytojas parašė: „Kam važiuoti į kažkokį Lietuvos pakraštį popieriaus, benzinas kainuoja brangiau“. Pritariu. Pagerbtas suvirintojas Z. Jokštas. Kritikos sulaukia apleistas vaikų atrakcionų kompleksas. Garbės raštais apdovanoti 13 radviliškiečių. Pagerbta akušerė I. Vaicekauskienė, paminėta Medikų diena. Į tradicinę šventę rinkosi ŽŪMG darbuotojai, kai kurie, jų tarpe ir direktorius J. Žėkas, gavo garbės raštų. Gyvenimo mintyse sąvartynai kiemuose, 28 radviliškiečiai apdovanoti medaliais, pagerbtas monteris A. Čegys. Savo eiles pristato I. Liukaitė. Gyventojai kritikuojami, kad neprižiūri vaikų, bandančių automobilių stovėjimo aikštelės tvorą. Kad išvengčiau pelnytos kritikos, iškeliauju naujon pastraipon, nes kiek galima kankinti skaitytoją.

Kankinimas

Radviliškyje lankėsi „radviliškiečiai“ – transportinio refrižeratoriaus „Radviliškis“ įgulos atstovai. Dovanų gavo knygų, dalyvavo dainų šventėje ir ilsėjosi prie Arimaičių ežero. Gyvenimo mintyse pastebėjimai, kad baigiantis  kokybės dienai  „Gaivos“ valgykloje,  kitądien dingsta servetėlės, druskinės. O kaip kitaip galėjo būti sovietinėje realybėje? Vėl galingas P. Šidlausko straipsnis apie ideologinio darbo efektyvumo didinimą. Gal ta, o gal kita proga 34 radviliškiečiai apdovanoti garbės raštais. Gyvenimo mintyse – apie neatsakingus laužų kūrentojus miškuose. Rajono knygynai siūlė „V. Leninas, TSKP apie proletarinį internacionalizmą“. Anonsuojamas filmas „Riešutų duona“.  Antaniškių parke liepos 21d. sovietų valdžios atkūrimo Lietuvoje iškilmingas minėjimas. Radviliškio buitinis  surengė madų šou. Pagerbtas milicininkas V. Remeika, geležinkelininkas S. Masiulis. Arimaičių ežero pakrantes pamėgo karvės ir kiaules. Argi nenusipelnė? Gyvenimo mintyse – kova su musėmis. Be komentaro. Geležinkelininko dienos proga pagerbti šeši geležinkelininkai, tarp jų – P. Širvys. Jei tikėti nuogirdomis, tolimas poeto P. Širvio giminaitis. „ Ka“ vėl sulieknėjo iki puslapio apimties – rugiapjūtė. Garbės raštais apdovanoti dar 7 radviliškiečiai. Antaniškiuose – geležinkelininkų šventė. Gyvenimo mintyse apie „neteisingas“ rekomendacijas kai kuriems, stojantiems į partiją. Aš pats sau rekomenduoju pagalvoti apie apžvalgos pabaigą.

Pabaiga

1979m. „Ka“ jau esu kedenęs. Na, truputėlį. Manau, kad ir net sparčiai praversdamas nuo rugsėjo iki metų pabaigos likusius puslapius nieko svarbaus nepraleisiu. Tiesiog to meto spaudoje kažko tokio ypatingo ir nebuvo. Cukriniai runkeliai, pašarų saugyklos, spaliukai, pionieriai, komjaunuoliai ir pan. Nors … štai gyvenimo mintyse – pavogtas kačiukas. Gal ne epochos mąsto įvykis, bet perša mintį, kad galėjo ir suvartoti maistui. Vėl Arimaičių ežero kiaulės, kaip dabar dumblo valytojai. Yra odė  Z. Angariečių g. (dabar Purienų ) purvynui. Dar trys radviliškiečiai gavo garbės raštus. Pagerbtas vaikų gydytojas, dabar pensininkas I. Žilys. Revoliucijos vėjai, kreiseris „Aurora“. Pagerbta mokytoja B. Duchavičienė. Rajono knygynai siūlo knygą „Apie pionierius“. Reportažas iš spalinės demonstracijos. Priemilžiai neturi mažėti. Apžvalgas pradėjau 1979 – 01 – 04 d. Nr. 1, baigiau 1979- 12- 26 (trečiadienis) Nr. 81. Daugiau komplekte ir nebuvo. Paskutinio numerio 95 procentus užėmė vietos tarybos sprendimas Nr.313 dėl rinkiminių komisijų sudarymo. Ruošdavosi kruopščiai ir rinkimuose dalyvaudavo 99,9 proc. visų rinkėjų. Panašiai, kaip dabartinėje Gudijoje. Iki rimtesnio permainų vėjo dar liko 10 m. Tiek pat ir iki „Ka“ finalo.

Paruošė Vytautas Mikalauskis

Total
9
Dalinasi
Related Posts