Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 29 d. kviečia teikti paraiškas pagal veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“.

Pagal šią veiklą parama teikiama ne žemės ūkio veiklai plėtoti. Remiamos veiklos, nurodytos Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, išskyrus neremtinas veiklas, nurodytas įgyvendinimo taisyklėse. Viename projekte gali būti numatyta keletas remiamų ekonominės veiklos rūšių.

Šiemet vykstančiam paraiškų pagal KPP veiklą rinkimo etapui skirta 18 767 932 Eur paramos lėšų.

Kas gali kreiptis paramos

Paramos gali kreiptis privatus juridinis arba fizinis asmuo, kuris nuo paraiškos pateikimo iki paramos sutarties pasirašymo atitinka labai mažos arba mažos įmonės reikalavimus, nurodytus Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (taikoma juridiniams asmenims) ir Rekomendacijoje Nr. 2003/361/EB (taikoma fiziniams asmenims).

Privatus juridinis asmuo, įsteigtas paraiškos teikimo metais, yra tinkamas pareiškėjas, jeigu šio privataus juridinio asmens pagrindinis akcininkas (pagrindinis akcininkas – turintis daugiau kaip 50 procentų juridinio asmens akcijų, kito juridinio asmens, neturinčio akcininkų (pvz., mažosios bendrijos, kooperatinės bendrovės), atveju – vadovas) yra fizinis asmuo, ataskaitiniais metais vykdęs veiklą pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą.

Sukūrus vieną darbo vietą – iki 50 tūkst. Eur paramos

Paramos dydis priklausys nuo to, kiek pareiškėjas planuoja sukurti naujų darbo vietų. Projektai, kuriuose nenumatyta sukurti naujų darbo vietų, nebus remiami.

Sukūrus vieną darbo vietą, bus skiriama iki 50 000 Eur paramos lėšų. Didžiausia numatyta paramos suma vienam projektui – ne daugiau 200 000 Eur (kai sukurta ne mažiau kaip 4 darbo vietos).

Viena darbo vieta – tai visas etatas, kai priimtas darbuotojas išdirba 8 val. per dieną ir 40 val. per savaitę ištisus metus.

Žinotina, jog įgyvendinant projektą privaloma sukurti ne mažiau kaip 0,5 etato darbo vietą.

Kompensuojama bus iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Paraiškas bus galima teikti ir per ŽŪMIS

Paramos paraiškas iš pareiškėjų priima ir registruoja NMA Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento teritoriniai paramos administravimo skyriai adresais, nurodytais NMA svetainėje – čia.

Paramos paraiška ir su paramos paraiška pateikiami dokumentai turi būti pateikti pareiškėjo asmeniškai ar per įgaliotą asmenį, šie dokumentai taip pat gali būti pateikiami ir per ŽŪMIS, jei tokia galimybė yra, registruotu paštu ir per kurjerį arba dokumentus, pasirašytus saugiu elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu adresais, nurodytais interneto svetainėje www.nma.lt, kitomis elektroninėmis priemonėmis ir pan.

Karantino ar ekstremalios situacijos dėl COVID-19 ligos plitimo šalyje metu pareiškėjas pasirašytą paramos paraišką kartu su paramos paraiška pateikiamais dokumentais NMA darbo laiku papildomai gali pateikti pasinaudodamas „paraiškų dėžutėmis“. Atkreiptinas dėmesys, kad tokiu atveju paraiška turi būti pristatyta 2 darbo dienomis anksčiau nei nustatyta paraiškų priėmimo pabaiga – iki spalio 27 d.

 Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 24 mėn.

Projektą, kaip ir anksčiau, privaloma įgyvendinti per 24 mėnesius nuo paramos sutarties pasirašymo dienos, o jį pradėti įgyvendinti būtina ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo paramos sutarties pasirašymo dienos. Apie projekto pradžią pareiškėjas privalo raštu informuoti NMA ir pateikti projekto pradžią patvirtinančius dokumentus – investicijų ir (arba) paslaugų įsigijimo dokumentus, sutartis ir pan.

Total
1
Dalinasi
Related Posts