Apžvalgos

Malonias permainos, naujas darbo pergales rajono darbo žmonės supynė į šventinį vainiką Gegužės 1-ajai.
V. Tomkevičius

Pradžia

Taip prasideda 1985-05-01 trečiadienio „Komunizmo aušros“ Nr.18. Tokia ir pradžia tęsiant apžvalgas: sėjėjai, „Komjaunimo prožektoriai“, pasakojimai apie komunistus. Yra reportažas apie naujųjų kultūros rūmų atidarymą. Juostelę perkirpo rajono galva P. Šidlauskas, o rūmų fasadas papuoštas užrašu „Menas priklauso liaudžiai“. Kažkoks P. Dargis šaiposi iš „ABBOS“, bet šios pašaipos nesutrukdė minėto ansamblio nariams tapti milijardieriais. Yra ir A. Mockienės eilių: „Ošia, nubanguoja/Mano žalias miškas./Vėjas išbučiuoja/ Krintančius lašus“. Gyvenimo mintyse apie tai, kad į varžybas iš garsiojo „Draugo“ kolchozo mokiniai atvyko triašiu sunkvežimiu, o ne autobusu. Dideliu straipsniu pagerbiamas stribas A. Rimkevičius, anuomet oficialiai juos vadino liaudies gynėjais, nes kratų metu apgindavo privačią nuosavybę ją priglausdami. Reportažas iš gegužinės demonstracijos, kvietimas eitynėms gegužės 9-ąją į karių kapines, komunistinės talkos rezultatai. Puslapyje, skirtame MPG interviu, – su direktoriumi K. Utkumi (buvo direktorius iš didžiosios raidės),pasakojimai apie gamyklos darbą, tik frezuotojas A. Gurevičius kažkodėl tapo Gusevičiumi. Pergalės dienos minėjimas. Ta proga Basanavičiaus g. ant namo Nr. 35 atidengta memorialinė lenta Sovietų Sąjungos didvyriui. V. Bernotėnui (įdomu, ar išsaugojo?), o karių kapinėse įvyko mitingas. Kad nepradėtumėte protesto mitingo, siūlau naują pastraipą.

Nauja pastraipa

Pastraipa nauja, bet temos „Ka“ nesikeičia – šienapjūtė, gamyklinis laikotarpis, karo veteranų pagerbimas, pergalės 40 metinės, dobilai, kukurūzai. Vėl karo veteranai, pionieriai, kova su piktžolėmis, straipsnis apie „Lelijos“ susivienijimą. Įdomi detalė – susivienijimas ledo savaitraštį „Už komunistinį darbą“. Nuotraukoje apie siuvėjų – motorisčių konkursą, pirmajame plane – barzdyla. Sodų purškimas, priemonės girtavimui ir alkoholizmui įveikti (prasidėjo M. Gorbačiovo organizuotas blaivinimas). Sėja, Šiaulių „Tauras“, partijos komiteto plenumas, Antaniškiuose – rajono dainų šventė. Keturi radviliškiečiai apdovanoti garbės raštais, ateizmas, mafija, netvarka Maironio ir S. Nėries gatvėse. Žolės miltų agregatai Pasakojimas apie karą (autorius V. Šenauskas) su galimai A. Nevskio žodžių parafraze „Kas kardą pakėlė, tas nuo kardo ir privalo žūti“. Karvių melžimo konkursas. Pagerbtos 7-ios kojinių fabriko darbuotojos. Paskutinis skambutis ir poezijos pavasaris. Reikėtų pacituoti L. Kūrienės eiles: „Jie kaip žmonės…Sutūps prieš kelionę,/Paskutinė varnėnų giesmė. /Čiulba jie tai nuoširdžiai, maloniai./Ir džiugu, ir graudu išlydėti“. Gyvenimo mintyse apie paneles – feministes (keikiasi it vaikinai!). Puslapis ŽŪMG. Tarp pagerbtųjų – suvirintojas V. Blozė, technologas  A. Čepaitis ir aštuonios medikės. Reportažas iš rajoninės dainų šventės Antaniškiuose (kai kurie muzikantai su sportbačiais!). Gyvenimo mintyse apie išmetamus daiktus (mirusio asmens nuotraukas, laiškus). Pagerbtas milicininkas S. Mickevičius. Siūlau parodyti pagarbą pradėdamas kitą skiltį. Norėčiau, deja, nėra iš ko rinktis – iki „Ka“ saulėlydžio dar toli.

Iki saulėlydžio

Ir kai kas nustebino. Randu Ustanos Mikalauskienės, Raudonojo kryžiaus draugijos rajono komiteto pirmininko pavaduotojos, straipsnį „Raudonojo kryžiaus draugijos ženklelis“. Beje, pagal anuometines tradicijas pirmininko pareigas eidavo ligoninės vyr. gydytojas. Ir dar vienas įdomus pranešimas, netgi du: apie komjaunuolius, kviečiamus į Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos statybas ir įspėjimas – priminimas Šeduvos-Radviliškio gyventojams, kad  nepamirštų šuns mokesčio – 18 rublių metams. „Nesumokėjus mokesčio iki 1985m. liepos 1 d., nebus leista laikyti šunų“. Trepsutis rašo apie nugeriančius tuberkuliozės ligoninės pacientas. Gyvenimo mintyse – apie kaimo paprotį pasveikinti kelyje sutiktus. Pagerbti 8 RRĮ ir trys geležinkelio darbuotojai ir aštuoni ŽŪMG darbininkai. Gyvenimo mintyse – apie kiemuose ir po vidurnakčio triukšmaujančius vaikus (oficialiai buvo leidžiama tik iki 23 valandos). Jaunimo talka ŽŪMG, pagerbta 12 buitininkų. Gyventojai kviečiami į šventę, skirtą sovietų valdžios atkūrimo 45-osioms metinėms paminėti. Ateizmas (puslapis) su A. Gaidžio straipsniu. Visokiais garbės raštais apdovanoti 55 radviliškiečiai. A. Prakapas rašo apie kelione dviračiai po Krymą. Autorius, Radviliškio turistų klubo narys,mėgo keliones dviračiai dykumuose, kalnuose ir pan. Ir vėl šis tas įdomesnio – 1984 m. rajone gimė 936 vaikai, gyventojai turėjo indėlių 74 milijonus (su uodegėle) rublių. Primenama, kad Radviliškio rajonas įkurtas 1950 m., prie jo 1962 m. prijungtas Šeduvos rajonas. Dar viena detalė – puslapiuose vis dažniau matomas P. Šidlauskas, bent ar net kas 11-12 numeryje. Iki mūsų buvusio mero ,oi, kaip toli. Beje, net neabejoju, kad ir tapęs seimoriumi pozicijų neužleis. Pagerbta pardavėja R. Matuzaitė. Reportažas iš šventės apie sovietmečio 45-metį. Raportuoju ir apie kitą pastraipą.

Kita pastraipa

Gyvenimo mintyse – apie pardavėjas, nemokančias matematikos, t. y., pamirštančias teisingai paskaičiuoti grąžą. Pasitaikydavo. Respublikinės dainų šventės dalyvių sutikimas (nuotraukoje stebimas ir toks E. Verpetinskas). Pagerbti keturi geležinkelininkai. Baisogaloje filmuojamas TV filmas „Dalia“. Pagerbtas ŽŪMG suvirintojas V. Marudinas. Dirbome greta, vėliau perėjo į tarnybą sovietų kariuomenėje ir iškeliavo į Murmanską. Gyvenimo mintyse pasipiktinimas vaikais, kurie nešioja grandinėles, auskarus, ant veido – grimas. Sovietmečiu niekaip nepajėgta suvokti, kaip įdomu tas, kas draudžiama. Aruodai, kombainai, pjūtis, grūdai ir pan. Jiems kompaniją palaiko geležinkelininkų šventė Antaniškiuose. Beje, laidotuvės dažnai vykdavo su „dūdoriais“. Bibliotekininkai kviečia į rašytojo J. Marcinkevičiaus muziejų. Gėda sakyti – nebuvau, o ir muziejaus nebėra. Galvoju, kad daug praradau. Pagerbti, statybininkai  F. Bajoriūnienė ir V. Rauktys. Miežiai, partizanų (sovietinių) žeminės. Pagerbti sviestininkai A. Bogdonienė ir A. Strikauskas. Ir į duris pasibeldė rugsėjo 1-oji. Pagerbtos: mokytoja V. Gedgaudienė, geležinkelininkė S. Verpetinskienė, miškininkas J. Žiaurys. Meduolių gavo 30 radviliškiečių. Literatūriniame puslapyje L. Pranaičio ir G. Butkevičienės eilės. Pacituosiu damą: „Toks paprastas, mielas/Sušildysi siela/ Kad grožį pajustų,/Kad gėriui paklustų“.Pagerbti 8 ŽŪMG darbuotojai (kai kurie ne pirmą kartą) ir penki kojinių gamintojai. Jau 12 laikraščio numeris, kur po puslapį su savo opusu užima kažkoks A. Barauskas. Pagerbta mokytoja L. Vilbaitė. Importiniai obuoliai, avininkystė, lagenarijos (moliūgų giminaitės). Gyvenimo mintyse apie dūmus iš ŽŪMG kamino. Įdomu, kurio?Cukriniai runkeliai ir…pasaldintas gyvenimas.

Pasaldintas gyvenimas

Kurį kartais apkartina pats gyvenimas. Spalio mėn. Nr. 54 nekrologas pedagogui B. Žibaičiui. Man, o gal ir ne tik man, tai džentelmeno etalonas. Pagerbtos sviestininkės N. Juknienė, E. Jovaišienė, E. Remeikienė. Puslapis Marksistinio – lenininio mokymo tobulinimo uždaviniams. Pagerbtas RRĮ darbuotojas V. Maročka. Vis dar eina ir nesibaigia A. Barausko opusas „Skriaudos ir parakas“. Šiauliuose įrengta kompiuterių klasė. Ir…Trepsutis rašo apie apleistą „arklidę“ J. Janonio (dabar Jaramino) gatvėje. Yra, nors ir nekokybiška, nuotrauka. Įdedu ir eilėraštuką: „Stovi „arklidė“ prie kelio/baisiai visų apleista. /Nėr čia alučio šlakelio,/Nėr nė vynelio greta…“ Vėliau čia buvo lyg ir kulinarijos paviljonas, dar vėliau dirbo batsiuviai. Nūnai čia dykvietė. Rajono knygynai tuo metu siūlė „Lenino gyvenimą“, bibliotekos – „Raudonieji dobilai sėklai“. Pagerbti: geležinkelininkai E. Patrovas ir A. Briguniecas, siuvėja J. Kaušiūtė. Gyvenimo mintyse apie įmantrius vardus: Ivalijus, Angonita, Krizantas, Leoina, Samanta, Aivora, Perla, Heronas, Juzita, Artisoldas, Alfara. Na, kai kurie iš šių vardų jau klasika, kai kurie nebemadingi, bet rašau tam, kad man iki šios dienos mįslė, kodėl intelekto nesugadinti asmenys savo vaikams pasirenka dar kvailesnius vargus. Gal kokius ir iš pateiktų susigundys, nors labai abejoju, ar jie skaito laikraščius. Tai ženkliai sudėtingiau nei pastoti ir suteikti vaikui „trenktą“ vardą. Pagerbtas durpininkas T. Būtėnas, vairuotojai M. Balčiauskas, F. Šlėvė, V. Grigaliūnas. „Tegyvuoja didysis spalis!“ Tegyvuoja ir perėjimas į dar vieną pastraipą.

Perėjimas

Į pensiją išėjo partijos rajono komiteto pirmasis sekretorius P. Šidlauskas. Jo vietą užėmė B. Žemkauskas. Mano nuomone, tipiškas to meto nomenklatūros atstovas, kuriam pageidaujant buvo pastatytas individualus gyvenamasis namas ant Kaštonų ir Vingio g. kampo. Spalinių proga mokytojas Č. Kantauskas pateikia straipsnį „Iš visos širdies partijai pritariu“. Na, pritariančių tikrai netruko, nes už tai būdavo ir pamaloninami. Pagerbti kojinių fabriko draugovininkai, skaičiumi-keturi. Gyvenimo mintyse – apie sutvarkytą aplinką. Reportažas iš spalinio parado. Gyvulininkystės intensyvinimas. Pagerbtas suvirintojas P. Ivanovas. Nuo savęs pridursiu – virtuozas. ŽŪMG veikia vaikų klubas „Vaivorykštė“. Gyvenimo mintyse apie knygas makulatūrai. Ypač poezijos. Ir kas čia keisto? Pagerbti: siuvėja L. Širvinskienė, statybininkai B. Pakarklis ir V. Povilauskas.

Gyvenimo mintyse – apie pasipiktinusius pirkėjus, nes kasininkė be eilės atleido vyrus, pirkusius alų. Kad  be eilės gal ir blogai, bet net ir mūsų dienomis moterys, perkančios alų, – retenybė. Radviliškyje tuo metu dirbo ir trys kirpėjos – modeliuotojos D. Taunienė, M. Darulienė, J. Butvilienė. Straipsniu pagerbta D. Taunienė. Vis dar eina tūlo A. Barausko opusas. Kai pagalvoji, gerai. Gavau autoriaus leidimą ir balastu užpildai po puslapį. Jokio vargo. Na, o aš be vargo pagalvojau apie pabaigą.

Pabaiga

Rajone vyko VISI mokslo ir kultūros dienos. Apie rajono pasiekimus svečiams pasakojo J. Koldinas. Susitikimai vyko ŽŪMG, MPG, SRV, STO ir t. t. Anonsuojamas Raimondo Banionio filmas „Mano mažytė žmona“. „Mūsų šalies komunistai, visi darbo žmonės su optimizmu žvelgia į ateitį. Mes pasitikime savo jėgomis, esame tvirtai įsitikinę, kad pasiaukojamu tarybinės liaudies-liaudies kūrėjos – darbu iškelti uždaviniai bus išspręsti, numatyti tikslai bus pasiekti. Tokia yra nepalaužiama komunistų partijos, visos tarybinės liaudies valia“ (Iš pirmojo „Ka“ puslapio Nr.63).Tuo metu rajono partinėje konferencijoje dalyvavo 474 delegatai. Straipsniu pagerbta komunistė Z. Spudienė. Kažkas buvo daroma 1985 m. – prie bažnyčios išaugo devynaukštis, subūdavotas naujas profkės korpusas, kultūros namai, dabartinės seniūnijos pastatas, bet minėta nepalaužiama partijos ir homo sovietikus (arba liaudies) valia jau buvo papuvusi. Pagerbtas ŽŪMG šaltkalvis J. Dikčius. S. Toleikis rašė apie medžioklę. Pagerbtas durpininkas L. Prakapas. Redakcijoje prie apvalaus stalo diskutuota apie sąmoningą poreikį dirbti. Pasirodė A. Kozlovos straipsnis „Gerumo atseikėta su kaupu“ (apie rašytoją J. Marcinkevičių). „Užeigėlė“ įvardinama kaip landynė. Gyvenimas tęsėsi. Pagerbtas ŽŪMG darbuotojas F. Vaičiūnas, siuvėja D.K.? (ir stop, žinutėje minimos trys pavardės, kuri iš jų nuotraukoje – nenurodyta). Apžvalgą baigiu 1985 m. gruodžio 25 d. (trečiadienis) Nr. 66. Spėju, kad prieš naujuosius galėjo pasirodyti dar vienas „Ka“ numeris. Bet tiek to. Taškas.

Paruošė Vytautas Mikalauskis

Total
0
Dalinasi
Related Posts