Socialiniai tinklai

Aktualijos

Apžvalgos

Avatar

Paskelbta

data

Dabar man geriausias metų laikas – atostogos, tad sėdžiu prie 1976-01-01 Nr.1  „Komunizmo aušros“ numerio. Už jo visas likęs komplektas, bet juk reikia nuo kažko pradėti.

Pradžia

Kaip ir dera mokslo metų pradžiai, atsiprašau naujųjų metų, laikraštis pradeda seriją sveikinimų, o A. Mikelis kviečia  „širdimi pasiklausyti, kaip žengia jo didenybė Laikas”. Yra naujametiniame numeryje V. Ruževičiūtės miniatiūra, galėjo būti laikraščio puošmena, bet geros miniatiūros reikalauja susikaupimo ir paradoksalios minties. Pagerbtas mokyklos direktorius Č. Kantauskas, o darbininkų balsas tvirtas. Radviliškyje rašytojo J. Marcinkevičiaus 75-ųjų metinių minėjimas, duris atidarė jo muziejus. Šiandien mačiau, kaip jo knygos buvo išmestos į šiukšlėm (popieriui) skirtą konteinerį o muziejus baigai sugriūti. Beje, nesu jo kūrybos žinovas, varčiau nedaug, skaičiau dar mažiau, o apie Radviliškį peržvelgtoje medžiagoje nėra nė užuominos. A. Česnulevičienė dalinasi įspūdžiais iš Odesos. Pagerbtas tekintojas V. Ivanovas. Radviliškio II vid. mokyklos pionierių draugovei suteiktas J. Marcinkevičiaus vardas. Pastebėjimas: Raseinių biblioteka pavadinta krašto poeto M. Martinaičio vardu, kas sutrukdė Radviliškio bibliotekai suteikti rašytojo J. Marcinkevičiaus vardą. N. Kunkulevičienė straipsniu pagerbia Vadaktų felčerę A. Valantonytę. Trepsutis aprašo Daugėlaičių pirties problemas. Aš perkeliu Jus į kitą pastraipą.

Kita pastraipa

Pagerbtas geležinkelininkas P. Bitė.  A. Česnulevičienė vis dar pasakoja apie Odesą. Pagerbtas vairuotojas E. Šlenderis, kirpėja R. Neciunskienė. Yra A. Valterienės eilių: Mezga šiandien sesės, neria liemenes/ Ir kasdien įterpia vis naujas svajas“. Pateikta informacija apie socialistinius įsipareigojimus: „Įsipareigojame konkrečiais darbais prisidėti prie Lietuvos Komunistų partijos XVII  ir Tarybų Sąjungos Komunistų partijos XXV suvažiavimų nutarimų įgyvendinimo. Su pakilimu Skėmių kolūkio žemdirbiai dešimtojo penkmečio sąskaitas jau pardavė valstybei 227 cnt. mėsos”. Beje, atkreipiau dėmesį, jog  redaktorius A. Mikelis. Su Lenino partijos vėliava – į naujus laimėjimus”. Yra G. Dunauskienės miniatiūra ir D. Tamošiūnaitės eilių. J. Česnulevičiaus apsakymas. Trepsutis „Gaivos” valgykloje pasigedo peilio. Knygynai siūlė „Ideologinio darbo klausimus”. Pagerbtas geležinkelininkas J. Naumovas. Tarp socialistinio lenktyniavimo nugalėtojų – ŽŪMG. Išėjo 3500 – asis „Ka” numeris. Pagerbta ekonomistė A. Virgailienė, šaltkalviai V. Petraitis, K. Antanaitis. Yra reportažas iš žiemos šventės ant Arimaičių ežero ledo. Pagerbtas mašinistas Spektras Jakovlevas (įdomus vardas). Apie  „šuniavą” rašo Trepsutis. Kraštotyroje – apie pirmąjį Grinkiškio valsčiaus partorgą. Pagerbta siuvėja S. Baltrušaitytė. Yra D. Giedgaudaitės eilių: „Neišskrisk iš mano širdies/ Tu gyventi many privalai”. Pagerbta mokinė D. Marcinkutė, siuvėja N. Turčinskaitė. Komunizmas ir taika – neatskiriami”. Pagerbtas traktorininkas J. Benys. Anonsuojama „Velnio nuotaka” ir „Atpildo diena”. Knygynai siūlė „Partinės grupės organizatorių ”. Aš siūlau pertrauką.

Pertrauka

Ji neilga, bet galite nueiti iki šaldytuvo, atsigerti ar pan. Apžvalga nepabėgs. Pagerbtas tekintojas S. Mackevčius. Į liaudies teisėją rinkimus įregistruota M. Jasilionienė. 8 radviliškiečiai apdovanoti įvairiais ordinais ir medaliais. Yra M. Ainienės eilių: „Ir skirs mus bedugnė/ Plati ir gili, o liepto per ją/ Ateitis nenuties”. Apie betvarkę daugiabučių (Gedimino 1-3) kiemuose rašo Trepsutis. Pagerbtas šaltkalvis P. Žilinskas. Gyvenimo mintyse – apie nuorūkų mėtytojus. Tokia ir šiandien madinga sporto šaka. Į rajono Darbo Šlovės knygą įrašyti 28 draugai. Knygynai siūlo L. Brežnevo, A. Kosygino ir P. Griškevičiaus kūrybą. Pagerbta dažytoja V. Daukšienė. Prisiminimais apie vaikystės Radviliškį dalinasi aktorius V. Tomkus. Paskelbtas vajus muziejinėms vertybėms rinkti. Ordinais ir medaliais apdovanoti 7 Radviliškio gyventojai. Pagerbta staklininkė Z. Dapkienė. Trepsučio fotoalbume – išklypusios tvoros ir Garbės lentos. 1976-05-01 d. Nr. 49 „Ka” 12 puslapių. Kaina 6 kapeikos. Ir kitas numeris skirtas Pergalės dienai t. p. Kaip supratau, tai buvo posūkis į didesnės apimties savaitraštį, išeinantį šeštadieniais. Atsirado spalvų, bent pirmajame ir paskutiniuose puslapiuose. Kaip vertinti – teoriškai tai žingsnis pirmyn. Praktiškai – prarandamas naujienų pateikimo operatyvumas, bet žinant tą laikotarpį neprarandama nieko. Tematika nepasikeitusi – Liūto dalis – kolūkiai, kitiems – kas liko. Poezijos pavasario proga pateikiama daugiau poezijos. Turinys toks, jog problematiška ką nors atrinkti tarp pilstymo iš tuščio į kiaurą. Trepsutis aprašo veltėdžius, pagerbta siuvėja A. Vaitkutė. Reportažai iš Kovo 8-osios kojinių fabriko ir „profkės”. Antaniškiuose įvyko saviveiklininkų šventė, gražėja Birštono kurortas. Pagerbta med. sesuo V. Požaitienė, frezuotojas M. Gailiūnas. 7 puslapis- medicinai. Trepsutis aprašo Sodų (Laisvės) alėjos kūdras. Jaunimo dienos proga pagerbti jauni ŽŪMG darbininkai ir 6 kolūkių pirmininkai. Stiprėja Tarybų Sąjungos ir Indijos draugystė. Pagerbtas šaltkalvis V. Ventys. Trepsutis rašo apie čiulptukų ir med. termometrų deficitą, o dabar  įsivaizduokite visą puslapį su Z. Merkelio straipsniu. Svarbūs politinformatorių ir agitatorių uždaviniai, arba J. Rumino (tas pats numeris ir apimtis) „Socialinis planavimas: pasiekimai ir problemos“. Puse puslapio R. Petriko „Raseiniečiams perspektyva aiški” (apie žemės ūkį). Puslapį užima „Tiesos” korespondento E. Uldukio opusas „Ketvirtasis „Radviliškio” reisas” (žvejyba). Yra ir reportažas apie jubiliejinę Radviliškio rajono kultūros namų chorų šventę. Penkios didokos nuotraukos, truputis teksto. Ir kuo toliau, tuo nykiau. Stagnacija stagnacijoje. Puslapis prekybininkams, apie tris kolūkiams. Puslapis, atsiprašau, lapas geležinkelininkams. Tekstas: „Lokomotyvų depo rekonstrukcija, stoties plėtimas sudarys sąlygas dar našesniam darbui, dar ryškesniems laimėjimams“. Ir t. t. ir pan.  Staiga „Ka” pradedama leisti trečiadieniais. „Laiku paruošti dirvas žiemkenčių sėjai” ir pan. 3 puslapiai, lapas statybininkams (pagrinde kolūkiuose). Ir… dėmesio …yra naktinė Radviliškio nuotrauka su vaizdu į „Žarą”. „Nuo Uralo iki Karpatų”, „Kipro problema turi būti išspręsta”. Apie apleistą vaikų atrakciono aikštelę rašo Trepsutis. Grūdai, duona, melioracija. Ir Marcelijaus Martinaičio straipsnis „Poezijos vardu”. Poetas įdomus, bet kaip publicistas silpnas. Spartakiada, kombainininkai, pieno primilžiai, partmedžiaga ir J. Lugausko „Radviliškio sviesto gamyklos istorija nuo 1908 m“. Knygynai siūlo „Ateistinį auklėjimą pradinėse klasėse“. Reportažas iš RRĮ, nuotraukų ir teksto santykis 40×60. Liaudies interesų sargyboje milicijos seržanto Z. Gailevičiaus nuotrauka. Įdomi tuo, kad pareigūnas ilgais, vešliais, garbanotais plaukais panašus į damą. Prisipažinsiu, galvojau apie klaidą laikraštyje. Tačiau perkėlęs tekstą į kitą pastraipą, klaidos nepadarysiu.

Perkėlimas

Dar veikia Užuožerių pradinė mokykla, pagerbta med. sesuo B. Janušonienė. „Šiaudai – irgi pašaras”. R. Petrikas E. Tautkaitės konkursui paruošė „Šermukšnių karolius”- pokario tematika. Rajono  knygynai siūlo „Lietuvos komunistų partijos XIV suvažiavimą”.Yra dar nesunykusių Raudondvario centrinių dvaro rūmų nuotrauka (R. Petriko). Keturi puslapiai – kolūkiniai. Pagerbta gręžėja J. Jakštienė.  A. Česnulevičienė dalinasi įspūdžiais iš Leningrado. Pagerbtas mašinistas S. Nalivaika. Reportažas miško darbuotojų dienai – aštuonios nuotraukos ir truputis teksto. Yra prof. P. Dundulienės straipsnis „Kaupiasi vertinga medžiaga” (kraštotyros tema). Pagerbtas šaltkalvis J. Bajorūnas. Mašinų gamintojų dienos proga pagerbta 10 ŽŪMG darbuotojų. „TSKP nutarimus į gyvenimą”. Pagerbtas milicininkas J. Šilkaitis.  B. Senulytė pateikia „Šedu-va!” Šeduvos pavadinimo versiją. Trepsutis tęsia pirties problemų temą. Pagerbtas mašinistas V. Raivydas. Reportažas mokytojams, 8 nuotraukos, minimaliai teksto. 15 kolūkiečių apdovanoti „Garbės raštais“. Trepsučiui pasipiktinęs nedraugiškais vanago veiksmais jo vištos atžvilgiu rašo Kaimynų g. gyventojas. Na, keistuolių Radviliškyje ir šiandien apstu. Yra net Vaižganto g. Reportažas iš sviesto gamyklos. Daug nuotraukų, mažiau teksto. Kai pagalvoji – puiku. Na, ką rašyti tuo laikmečiu? Pagerbtas šaltkalvis V. Hinicas, mašinistas A. Dovidaitis, kepėjas J. Marašinskas, mezgėja G. Duobienė. „Specifinė trauminė galvijų pado opa“. Reportažas iš ATĮ. Daug nuotraukų, nedaug teksto. G.Dunauskienė dalinasi kelionės įspūdžiais iš Osetijos. Pagerbtas siuvėjas V. Bekeris. Miniatiūromis debiutuoja Laima Janušonytė. Pagerbta 13 milicijos darbuotojų. Tarp pažįstamų veidų A. Adomavičius,  A. Valiuvienė.  Apie „platformas“- batus ant itin storo pado ir šunizaciją rašo Trepsutis. Pagerbta siuvėja O. Karpinienė. Žemdirbiai kviečiami perimti raseiniečių patyrimą. Pagerbtas šaltkalvis A. Buivydas, siuvėja I. Jodinskaitė, žalingas ateizmas. Pagerbta laiškanešė V. Poluvalova. Yra Vyt. Šenausko straipsnis „Šaukotas  – lobis ir nūdienos kraštotyrai“. Pagerbtas gydytojas B. Sidaras. Po autobuso ratais papuolė K. Vardauskas (prie posūkio į Prūdelio g. ir žuvo). Pagerbtas tekintojas K. Šlamas, šaltkalvis J. Rutkauskas. Puslapis radviliškiečiams, pasiekusiems mokslų aukštumas. Pagerbtos virėjos A. Podelienė ir J. Sabaliauskienė, geležinkelininkė T. Riabova, siuvėjas S. Jankauskas. Yra straipsnis „Šeduvos ligoninei – 25metai“ autoriai A. Žaldokienė, R. Petrikas. Deja, ligoninė neatlaikė laiko išbandymu. Yra puslapis TSKP CK Generaliniam Sekretoriui L. Brežnevui. Pabaigai liko Nr.84-1976 m. gruodžio 30 d., ketvirtadienis, apžvalga. Hektarai, pieno centneriai, „jaunimas, žemė, duona“, miniatiūros – M. Danytė, L. Janušonytė, V. Ruževičiūtė. Gyvenimo mintyse – eglutėmis nepasipuošusios „Medžiotojų svetainė“, „Užuovėja“  ir Naujametiniai Trepsučio palinkėjimai. Jums palinkėsiu apžvalgos pabaigos.

Pabaiga

Kokius prisimenu 1976 m? Ogi niekaip. Pradėjau dirbti, perėjau mokytis į vakarinę mokyklą. Su kai kuriais propagandininkais, anuomet savo tauškalais pudravusius smegenis piliečiams, susipažinau vėliau. Puikiai atsimenu „Vef-201“, puikiai priimdavusį „Amerikos balso“ laidas. Liuksemburgo radijo muzikinį kanalą. Padoresnės muzikos kartais pateikdavo lenkai. Įdomesnės knygos buvo retenybė, o rusiškos klasikos buvo tiek, kad nors antru galu lapnok. Vienintelė pramoga jaunimui – kino teatras „Kosmosas“. Tiesa, važinėdavome priemiestiniu traukiniu į Šiaulius, kino teatrus „Palydovas“ ir „Saulė“. Anuomet netgi buvo galima nusipirkti bilietą ten  ir atgal. Kontrolieriai specialiomis žnyplėmis kartoniniame bilieto stačiakampyje pramušdavo vieną kiaurymę, grįžtant – antrą. „Prekės paštu“ dėka buvo galima užsisakyti sovietinių grupių įrašų, net V. Visockį. Ar norėčiau sugrįžti į tuos laikus? Žinome, ne. Jei toks noras būtų, yra A. Lukašenkos Baltarusija. Brežnevinė stagnacija tais metais pasiekė apogėjų, o iki laisvės buvo likę 14 metų. Išgyvenom ir taškas.

Paruošė Vytautas MIKALAUSKIS

Komentarai

Jūsų komentaras

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Aktualijos

Radviliškio ligoninėje – Covid -19 viruso protrūkis

Avatar

Paskelbta

data

Neseniai Radviliškio ligoninė išgarsėjo dėl šioje įstaigoje išplitusios niežų epidemijos, rugsėjo 14 dieną redakciją  pasiekė  ligoninės  darbuotojų  informacija dėl Covid – 19 virusu  užsikrėtusių ligonių bei darbuotojų.

Covid – 19 viruso židinys – Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje

Į savaitraščio  redakciją kreipėsi Radviliškio ligoninės darbuotojos dėl Covid -19 viruso plitimo šioje įstaigoje. Pasak besikreipusiųjų, šią informaciją ligoninės vadovas V. Smalinskas bando nuslėpti, o pačioje ligoninėje kilusi didelė sumaištis.

Savaitraščio „Radviliškio kraštas“ redakcija  nedelsiant kreipėsi į Radviliškio ligoninės vadovą V. Smalinską  dėl  situacijos paaiškinimo, tačiau  net kitą dieną atsakymo dar nebuvo gauta. Tikimės, kad direktorius turi svarbesnių reikalų, nei informuoti radviliškiečius apie niežų ir koronaviruso epidemijas Radviliškio ligoninėje.

Savaitraščio redakcija  kreipėsi ir į Sveikatos apsaugos ministrą A. Verygą bei Radviliškio rajono savivaldybės  vadovus, prašydama patikslinti informaciją dėl koronaviruso paplitimo ligoninėje.

Atsitiktinumas, ar ne, bet tik  pateikus užklausą Sveikatos apsaugos ministerijai, po kurio laiko rajono savivaldybė savo socialinėje paskyroje pranešė apie Covid – 19 virusu užsikrėtusį Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus pacientą bei darbuotoją.

Iš savivaldybės atsiųstame rašte informacija apie koronavirusą ligoninėje buvo patvirtinta: „Šiuo metu testuojami tiek skyriuje dirbantys slaugos darbuotojai, tiek pacientai, aiškinamasi ligos išplitimo mastas. Susirgęs pacientas išvežtas į Šiaulių infekcinę ligoninę tolesniam gydymui“.
Rugsėjo 16 dieną buvo pranešta, kad užfiksuoti dar du Covid-19 ligos atvejai Radviliškio rajone. Vienas atvejis iš užregistruotųjų siejamas su Radviliškio ligoninės Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriumi. Susirgę asmenys izoliuoti. Asmenys, turėję kontaktų su susirgusiaisiais, įspėti dėl būtinybės izoliuotis. Vadinasi, Covid – 19 virusas Radviliškio ligoninėje  bei  rajone žaibiškai plinta.

Informacijos skelbti nebuvo reikalo?

Pasiteiravus savivaldybės vadovų, kodėl informacija apie Covid – 19 viruso židinį Radviliškio ligoninėje buvo paskelbta tik 15 valandą, kai ligoninės personalo darbuotojai panikuoti pradėjo daug anksčiau. Pasak  rajono vadovų, „informacija apie naujus COVID-19 atvejus paskelbiama visuomenei tuomet, kai ji būna gaunama iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro, kai ji yra tiksli ir aiški. Grėsmę pacientams ir darbuotojams labiau kelia skleidžiami gandai, kurie sėja baimę ir paniką“. 
Tikėtina, kad  labiau paniką ir baimę sėja nežinomybė apie viruso paplitimo mastą bei jo ištakų vietą ir laiku nepateikta savivaldybės valdininkų  informacija. Pakalbinti radviliškiečiai buvo sunerimę, kodėl nei meras, nei Ekstremalių situacijų komisijos operacijų centro koordinatorius E. Pranys laiku nepranešė apie koronaviruso plitimą pačios ligoninės viduje.

Ligoninėje pacientų lankymas draudžiamas

Pasiteiravus, ar dėl  koronaviruso  išplitimo Radviliškio ligoninėje ji bus uždaryta, buvo atsakyta, kad to daryti nėra būtinybės. Šiuo metu pacientai aptarnaujami Radviliškio konsultacinėje poliklinikoje, o ligoninės stacionare gulinčių pacientų lankymas  uždraustas.

(Bus daugiau)

Jonas Petrikas

Skaityti daugiau

Aktualijos

Radviliškio geležinkelio stotyje rastas baltarusiškų rūkalų krovinys

Avatar

Paskelbta

data

Radviliškio geležinkelio stotyje pasieniečiai aptiko, įtariama,
krovininiu traukiniu iš Baltarusijos atgabentus 8 tūkst. pakelių
kontrabandinių cigarečių.

Ketvirtadienį Radviliškio geležinkelio stotyje Valstybės sienos
apsaugos tarnybos Pagėgių pasienio rinktinės pareigūnai kartu su AB
„Lietuvos geležinkeliai“ Saugos ir rizikų valdymo departamento
darbuotojais rado 30 polietilenu apvyniotų paketų. Jie gulėjo šalia
geležinkelio bėgių prie krovininio traukinio sąstato, kuris prieš
kelias valandas atvyko į šią stotį iš Baltarusijos.

Aptikti paketai buvo drėgni, nes, manoma, buvo į Lietuvą atgabenti
cisternoje su skystomis trąšomis.

Išardę paketus pasieniečiai rado 7000 pakelių cigarečių „Fest“
ir 1000 pakelių cigarečių „NZ Gold“, paženklintų
baltarusiškais akcizo ženklais.

Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis
Pagėgių pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Cigaretės saugomos Pagėgių pasienio rinktines Šiaulių pasienio
užkardoje.

Aistė Žalnieraitienė

Valstybės sienos apsaugos tarnybos

prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pagėgių pasienio rinktinės

Viešųjų ryšių vyresnioji specialistė

  +370 46 397849

  Gintaro g. 1, LT-92237 Klaipėda

aiste.zalnieraitiene@vsat.vrm.lt

http://www.pasienis.lt

 

Skaityti daugiau

Skaitomiausi

Copyright © 2019