Radviliškio rajono savivaldybėje pažeidimai liejasi per kraštus.  Audito ataskaita atskleidė gausybę tarnybinių automobilių naudojimo pažeidimų

Paskutiniuose Kontrolės komiteto posėdžiuose vyko svarstymas dėl Radviliškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano vykdymo ir savivaldybės kontrolierės pateiktos ataskaitos. Paaiškėjo, kad Radviliškio rajono savivaldybėje ir jai pavaldžiose įstaigose daug bardako – valdiškais automobiliais naudojasi kas nori ir kada tik nori.

„Valdiško“ transporto išlaikymui 2022 metais išleisti net 164 tūkstančiai eurų

Savivaldybės kontrolierė Giedrė Sinkevičienė pristatė atliktą Radviliškio rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms priklausančių tarnybinių lengvųjų transporto priemonių valdymo auditą. Audituojamas laikotarpis – 2022 m. ir 2023 m. I–II ketv.

Trylika savivaldybės biudžetinių įstaigų valdo 66 tarnybinius lengvuosius automobilius. Iš jų daugiausiai turi Savivaldybės administracija (su seniūnijomis), iš viso 30 automobilių. Transporto išlaikymui 2022 metais panaudota 164,5 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų.

Audito metu tarnyba nustatė, kad ne visuose Savivaldybės biudžetinėse įstaigose užtikrinamas efektyvus tarnybinių lengvųjų automobilių panaudojimas, nesukurta veiksminga vidaus kontrolė:

įstaigų vidiniai teisės aktai dėl tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo neužtikrina tinkamo teisinio reguliavimo (žemesnės teisinės galios teisės aktai prieštaravo aukštesnės teisinės galios teisės aktams, nebuvo aiškumo ir sistemiškumo).

Savivaldybės taryba patvirtino Radviliškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo taisykles bei įpareigojo Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovus patvirtinti jų vadovaujamų įstaigų tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo taisykles.

Visose audituotose biudžetinėse įstaigose, kurios turi tarnybinius lengvuosius automobilius, buvo patvirtinti aprašai arba taisyklės dėl tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo, tačiau ne visi įstaigų vadovai laikėsi Savivaldybės tarybos patvirtinto reikalavimo.

Automobiliai nežymėti

Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta, kad tarnybiniai lengvieji automobiliai privalo būti pažymėti, t. y. nurodytas įstaigos pavadinimas, tačiau 5-ių įstaigų vadovai tvarkose numatė, kad tarnybiniai lengvieji automobiliai privalo būti pažymėti įstaigos pavadinimu ir (arba) įstaigos logotipu, 1-os įstaigos vadovas – logotipu su įstaigos pavadinimu.

Automobilius laikė savo namuose

Audito metu nustatyti atvejai, kai įstaigų vadovai patvirtintose vidinėse tvarkose numatė leidimą darbuotojams, esant tam tikroms aplinkybėms, kurios nenumatytos Savivaldybės tarybos patvirtintose taisyklėse, laikyti lengvuosius tarnybinius automobilius gyvenamosios vietos kieme ar garaže arba tvarkose nenurodė konkrečios jo laikymo vietos.

Audito metu nustatyta, kad Savivaldybės administracijoje netinkamai apibrėžta automobilių naudojimo kontrolė. Įsakyme konkrečiai nenurodyta, kokio turto kontrolę vykdo Bendrųjų reikalų skyriaus ūkvedys ir Seniūnijų seniūnai, už kokio turto kilometrų skaitiklių tvarkingumo kontrolę atsakingi Bendrųjų reikalų skyriaus ūkvedys ir Socialinės paramos skyrius, už kokio turto kuro sunaudojimo pagal nustatytas normas arba GPS ridos limitų kontrolę atsako Buhalterinės apskaitos skyrius ir seniūnijų buhalteriai.

Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centro taisyklių nuostatos prieštarauja Savivaldybės patvirtintoms taisyklėms ir sudaro galimybę įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį iki 17 500 Eur (be pridėtinės vertės mokesčio) be Savivaldybės administracijos direktoriaus leidimo.

Pažeidimai pastebimi kone visose srityse

Nesivadovaujant vyriausybės rekomendacijomis, Savivaldybės taryba nenustatė iš Savivaldybių biudžetų išlaikomoms biudžetinėms įstaigoms išlaidų tarnybiniams automobiliams išlaikyti, nuomotis arba nuomotis pagal veiklos nuomos sutartį dydžio, kaip vieno iš kontrolės elementų.

Įvertinus visų savivaldybei pavaldžių įstaigų turimų lengvųjų automobilių išlaikymo kaštus, nustatyta, kad išlaidų tarnybiniams automobiliams išlaikyti dydis (asignavimų darbo užmokesčiui procentais) siekia nuo 0,3 proc. iki 5,9 proc. ir tik 4-rios įstaigos neviršija šio rekomenduojamo dydžio.

Neatsižvelgta į racionalų tarnybinių lengvųjų automobilių poreikį tam, kad įstaigų funkcijos būtų atliktos efektyviausiai. Nesilaikyta kontrolės principų ir dėl automobilių saugojimo po darbo, poilsio, švenčių dienomis, šiam tikslui nenustatyta pakankamai vidaus kontrolės procedūrų arba jos buvo neveiksmingos.

Audito ataskaitoje pažymima, kad 9-iose įstaigose dalis tarnybinių lengvųjų automobilių buvos naudojami tik retkarčiais, o kai kuriais mėnesiais jie išvis buvo nenaudojami, todėl manoma, kad siekiant efektyviau panaudoti tarnybinius lengvuosius automobilius, dalies jų įstaigos galėtų atsisakyti.

Savivaldybės įstaigų valdomų tarnybinių lengvųjų automobilių parkas yra senas

Iš 66-ių Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms priklausančių lengvųjų tarnybinių automobilių 21,2 proc. (t. y. 14 vnt.) yra nesenesni nei 5-eri metai. Pusė automobilių yra senesni nei 10-ties metų (t. y. 30 vnt.) iš kurių 4 vnt. senesni daugiau nei 20-čia metų. Jų remontui per 2022 metus išleista 5,8 tūkst. Eur, o per 2023 metų I pusm. 3,3 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų. Savivaldybėje planuojant biudžeto lėšas, siekiant ekonomiškiau naudoti turimus išteklius, turėtų būti daroma automobilių išlaikymo kaštų analizė. 

Audituotų įstaigų sukurta vidaus kontrolės sistema veikia neefektyviai: darbuotojai nesupažindinti su tvarkos aprašais, taisyklėmis, neinformatyvūs automobilių kelionės lapai, negalima įvertinti kelionės tikslo, darbuotojai vyko be vadovų suderinimo, nekontroliuojami vykimo maršrutai.

Penkios audituotos įstaigos pasirašytinai nesupažindino visų darbuotojų, galinčių naudotis tarnybiniais lengvaisiais automobiliais, su įstaigoje patvirtintomis tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo tvarkos aprašu ar taisyklėmis.

Audituojamu laikotarpiu 2-iuose įstaigų tarnybiniuose lengvuosiuose automobiliuose buvo įdiegta transporto priemonių stebėjimo ir kontrolės sistema, parodymais nustatanti transporto priemonės maršrutą, nuvažiuotus kilometrus, kelionės laiką, faktinį degalų sunaudojimą ir kitus parametrus. Tokios sistemos įdiegimas leidžia efektyviau kontroliuoti tarnybinio transporto panaudojimą, tačiau šių galimybių įstaigos neišnaudojo.

Keturių įstaigų, kuriose nenaudojamos transporto priemonių stebėjimo ir kontrolės sistemos, pateiktuose kelionės lapuose nenurodomas konkretus kelionės tikslas.

Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintoje tvarkoje numatyta, kad darbuotojas Bendrųjų reikalų skyriaus ūkvedžiui, nustatyta tvarka, teikia automobilio/maršruto užsakymo paraiškas visais atvejais, seniūnijų darbuotojai paraiškas privalo teikti išvykdami už apskrities ribų. Audito metu nustatyta, kad paraiškos neteikiamos, vidaus kontrolės procedūra nevykdoma. Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro vadovo patvirtintoje tvarkoje maršruto kontrolės procedūros net nenumatytos.

Atsakingi asmenys įstaigose tinkamai nekontroliavo, nestebėjo tarnybinių lengvųjų automobilių telemetrinės įrangos veikimo principo, neanalizavo jos teikiamų duomenų, nesprendė kylančių problemų.

Pažeidimų nors vežimu vežk

Pasitaikė atvejų, kai įstaigų vadovai patvirtino nekonkrečius tarnybinių lengvųjų automobilių ridos limitus arba jų visiškai nenustatė. Nustatyti atvejai, kai tarnybiniai lengvieji automobiliai buvo naudoti ne tarnybos reikmėms.

Įstaigose naudojamų popierinių kelionės lapų formų didelė įvairovė: skirtingos grafos, laikotarpiai, nevienodai reikalaujama pateikti informaciją apie maršrutus, atsakingus darbuotojus, skaitliukų fiksavimo laikotarpiai skirtingi. Neaišku, kaip nustatomas konkrečių maršrutų kilometražas, kai jie fiksuojami tik mėnesio pradžioje ir gale. Bloga vidaus kontrolė, nevaldomos kylančio rizikos.

Ne visų įstaigų vadovai užtikrino teisingą degalų apskaitą Nustatyti atvejai, kai degalų suvartojimo norma viršyta arba degalų suvartojimas buvo itin didelis arba itin mažas. Įstaigų interneto svetainėse nepaskelbta visa privaloma informacija apie naudojamus tarnybinius lengvuosius automobilius. Dviejų įstaigų vadovai tinkamai nekontroliavo darbuotojo darbo laiko, darbo laiko žiniaraščių pildymo, neužtikrino vidinės kontrolės.

Nors pažeidimų nustatyta itin daug, į Darbo inspekciją nesikreipta

Tarybos narė Zita Žvikienė teiravosi, kodėl analizuoti buvo pasirinkta 2022 m.–2023 m. I–II ketvirčiai? Kokia buvo padaryta žala ir kokia suma grąžinta į savivaldybės biudžetą ir ar apskritai bus grąžinta? Kurioje įstaigoje aptikta daugiausiai pažeidimų? Jeigu buvo Darbo kodekso pažeidimų, gal reikia apie pažeidimus informuoti darbo inspekciją? Savivaldybės kontrolierė atsakė, kad tarnyba neturi žmogiškųjų išteklių patikrinti penkerių metų laikotarpį. Manoma, kad patikrinus pusantrų metų duomenis galima padaryti išvadas ir priimti teisingus sprendimus. Dalis rekomendacijų yra įvykdyta. Kartą per ketvirtį įstaigos pateikia informaciją, kaip vykdo rekomendacijas. Užfiksuotas atvejis, kai darbuotojas dirbo dviejose įstaigose: rajono savivaldybės administracijoje ir Visuomenės sveikatos biure. Pasiteiravus apie šį atvejį, Visuomenės sveikatos biuro vadovas paaiškino, kad lėšos grąžintos nebus, darbuotojas dirbo atsakingai, priekaištų neturima ir į Darbo inspekciją kreiptasi nebuvo. Tikimasi, kad ir savivaldybės administracija atliks atitinkamus veiksmus.

Tarybos narys Aurimas Gaidžiūnas atkreipė dėmesį, į tai, kad audite nurodyta atkreipti dėmesį į savivaldybės ar jai pavaldžių įstaigų automobilių žymėjimo pažeidimus. Dažnai automobiliai, manoma specialiai siekiant nuslėpti jų paskirtį, būna pažymėti taip, kad užrašas labai neryškus, beveik nieko nesimato. Pavyzdžiui, ant baltos spalvos automobilio užklijuotas šviesiai pilkos spalvos užrašas. Nesimato, kokiai įstaigai priklauso automobilis. Ar nereikėtų peržiūrėti automobilių žymėjimo taisyklių? Savivaldybės kontrolierė pritarė komiteto nario pastebėjimui. Žymėjimas turi būti aiškus ir suprantamas.

Administracijos direktorei gresia nemalonumai. Posėdžio metu tarybos nariai ieškojo problemos sprendimo būdų

Komiteto narį Gediminą Lipnevičių nustebino savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių įstaigų pažeidimų mastas vien šioje konkrečioje srityje. Nustatyti atvejai, kai automobiliai naudoti ne tarnybos reikmėms. Kokios sankcijos gresia už tokius pažeidimus? Savivaldybės kontrolierė atsakė, kad vidinėje tvarkoje vienos įstaigos vadovas nustatė, kad kai kuriais atvejais transporto priemones buvo galima naudoti asmeniniams poreikiams tenkinti. Tačiau būtina pažymėti, kad savivaldybės patvirtintoje tvarkoje tai nebuvo numatyta.

Tarybos narė Skaidra Dišlė atkreipė dėmesį, į neadekvačiai didelę kelionės lapų formų įvairovę. Tokias klaidas gali lemti juridinių žinių trūkumas. Gal reikia patvirtinti bendrą formą? Ja naudotųsi visos įstaigos. Pasak savivaldybės kontrolierės, visose transporto priemonėse būtinai reikėtų įdiegti telemetrinę sistemą ir tam turėtų būti numatyta lėšų savivaldybės biudžete. Šios priemonės leistų ateityje racionaliau panaudoti lėšas. Įdiegus sistemą, pastebėtas ženklus kuro sąnaudų sumažėjimas. Dalies automobilių būtų galima atsisakyti, nes jie seni arba mažai naudojami.

Buvo išsakyta nuomonė apie tai, kad automobilis mažai pravažiuoja, sistemos įdiegimas gali kainuoti brangiau, negu išlaidos kurui. Gal reikia atsisakyti neefektyviai naudojamų automobilių?

Savivaldybės kontrolierė atsakė, kad dalies automobilių būtų galima atsisakyti. Manytina, kad geriau pirkti paslaugą, jeigu automobilis naudojamas tik kelis kartus per mėnesį.

Komiteto narė Laima Škėmienė klausė, kas yra atsakingas arba kas turėtų būti atsakingas už savivaldybės ir jai pavaldžių įmonių transporto panaudojimą. Savivaldybės kontrolierė atsakė, kad už transporto priemonių panaudojimą atsakingas kiekvienos įstaigos vadovas. Rengiant tvarkas arba jas atnaujinant, papildant, reikėtų didesnį dėmesį skirti kontrolės priemonėms.

Tarybos narys G. Lipnevičius teiravosi, ar administracijai buvo teiktas siūlymas dėl senų automobilių pakeitimo. Savivaldybės kontrolierė pažymėjo apie teiktą rekomendaciją peržiūrėti visą automobilių parką. Galbūt iš vienos įstaigos transporto priemonę būtų galima perkelti į kitą, jeigu ji nenaudojama. Tarybos narys G. Lipnevičius klausė, ar administracijos direktorė supažindinta su ataskaita? Savivaldybės kontrolierė atsakė, kad ataskaita yra vieša. Visų įstaigų vadovai gali su ja susipažinti.

Administracijos direktorei Eglei Ivanauskytei duota laiko pasitaisyti

G. Lipnevičius akcentavo, kad norėtų išgirsti administracijos direktorės ir savivaldybės įstaigų nuomonę apie audito ataskaitą.  Gal įstaigų vadovai nesutinka su pateiktomis pastabomis? Būtina išklausyti abi puses.

S. Dišlė pabrėžė, kad vadovai dar turi laiko sureaguoti į pastabas ir ištaisyti trūkumus. Jie informaciją gavo visai neseniai. Kol kas nėra tikslinga į posėdį kviesti įstaigų vadovus.

Savivaldybės kontrolierė informavo, kad visos audituotos įstaigos gauna ataskaitos projektą  ir gali pateikti savo pastabas. Pastabų kontrolės ir audito tarnyba negavo. Gavo tik įstaigų vadovų paaiškinimus.

Reaguodamas į gautą informaciją A. Gaidžiūnas atkreipė dėmesį, kad reikia pirkti praktiškus automobilius. Kelioms seniūnijoms buvo nupirkti vienatūriai, kuriais gali važiuoti ne tik seniūnas, bet ir daugiau žmonių. Tuo tarpu kai kuriose seniūnijose seniūnai vairuoja labai mažus automobilius. Kažkodėl praktikos pirkti erdvesnius automobilius, atsisakoma. Taip pat pasiūlyta atkreipti dėmesį į perkamus neadekvačiai brangius automobilius. Pasak Vilmantas Petuškos, perkami per seni automobiliai, patys pirkimai nėra adekvatūs. Automobiliai turėtų būti perkami ne prabangūs, o biudžetinio tipo. Nuspręsta, kad komitetas turėtų kreiptis į administraciją ir peržiūrėti tvarką. Automobiliai turi būti įvertinti iš naujo, peržiūrėtas jų naudojimo intensyvumas ir išlaikymo kaštai.

Kitame Kontrolės komiteto posėdyje vėl keltas klausimas dėl padarytų pažeidimų

Tarybos narys Gediminas Lipnevičius teiravosi: kadangi buvo nustatyta gana grubių pažeidimų, kuriuos padarė tiek savivaldybės administracija, tiek jai pavaldžios įstaigos, ar administracija ėmėsi veiksmų, siekdama išspręsti šias problemas?

Kontrolierė informavo, kad rekomendacijos vykdomos. Neteisėtai panaudotos lėšos buvo grąžintos į savivaldybės biudžetą. G. Lipnevičius klausė, ar po pateiktų pastabų savivaldybės įstaigoms priklausantys automobiliai buvo pažymėti? Ar jie nėra naudojami įmonių darbuotojų asmeniniams poreikiams tenkinti?

Kontrolierė atsakė, kad audito metu tikrintų įstaigų tarnybiniai lengvieji automobiliai buvo pažymėti. Dėl automobilių naudojimo įstaigoms buvo pateiktos rekomendacijos įdiegti telemetrines sistemas (GPS siųstuvus). Tarnyba stebės rekomendacijų vykdymą. Šių metų pirmo ketvirčio pabaigoje rekomendacijų vykdymą būtų galima aptarti posėdžio metu.

Kontrolės komiteto nariai konstatavo, kad netvarka buvo, tai parodė audito ataskaita. Visose įstaigose nemažai pažeidimų. Kyla klausimas, kaip buvo taikomos atsakomybės? Nes apie bausmes vadovams – nė žodžio. Ir iki kada bus atlyginta visa padaryta žalą?

Ir pabaigai. Ar savivaldybės administracijai vadovauja konservatoriai, ar socialdemokratai, grubių pažeidimų nors vežimų vežk… Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad tokia gausybė pažeidimų nustatyta patikrinus tik „valdiškų“ automobilių naudojimą, o apie daug kitų sričių tikrinimo rezultatus baisu net pagalvoti.

Bus daugiau.

Paruošta pagal Radviliškio savivaldybės administracijos informaciją

Lrytas.lt nuotr.

Total
0
Dalinasi
Related Posts
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Aplikasi Bambu4d
Aplikasi RTP Slot
Aplikasi RTP Booster
Aplikasi Slot Demo
Aplikasi Prediksi Togel
RTP Bambu4d
RTP IDN Slot
RTP PG Soft
RTP Habanero
RTP Microgaming
RTP TopTrend Gaming
RTP GMW
RTP Nolimit City
RTP Booster
Slot Demo Bambu4d
Slot Demo PG Soft
Slot Demo Habanero
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Prediksi Togel Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Lexitoto
Lexitoto
Aplikasi Lexitoto
Aplikasi RTP Slot
Aplikasi RTP Booster
Aplikasi Slot Demo
Aplikasi Prediksi Togel
RTP Lexitoto
RTP IDN Slot
RTP PG Soft
RTP Habanero
RTP Microgaming
RTP TopTrend Gaming
RTP GMW
RTP Nolimit City
RTP Booster
Slot Demo Bambu4d
Slot Demo PG Soft
Slot Demo Habanero
Situ Togel Online
Situs Togel Amanah
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Prediksi Togel Lexitoto