Radviliškiečiai, kūrę miesto, rajono, Lietuvos istoriją (IV d.)

VYTAUTAS ANTANAS RAČKAUSKAS

Steigiamajame Seime ir I Seime (tęsinys)

Svarstant Konstituciją (1922 m.), buvęs radviliškietis vardiniu balsavimu (1922 07 14) pasisakė prieš Prezidento instituciją Lietuvos Respublikos politinėje struktūroje. Steigiamojo Seimo dauguma balsavo prieš valstiečių liaudininkų pataisą, kuria bloko nariai vietoj Prezidento institucijos siūlė Steigiamojo Seimo pirmininko pareigybę. Konstitucija įteisino Prezidento instituciją.

1922 09 21 ir 1922 09 26 posėdžiuose vykusiose diskusijose dėl 1922 metų biudžeto jis kritikavo institucijų veiklą, nurodydamas, kad biudžetas pradėtas svarstyti per vėlai, ir dėl to parlamentaras labiausiai kaltino Valstybės kontrolę. Jis kritikavo Vyriausybę, kuri delsia įvesti savą valiutą. Prezidiumo narys siūlė padidinti įplaukas į iždą iš dvarų valdymo ir nuomojimo (20 paragrafas) buvo suformuluoti ir posėdyje pateikti rezoliucijoje, kurią Steigiamasis Seimas priėmė.

Kritišką požiūrį į vykdomosios valdžios institucijų darbą Vytautas Račkauskas reiškė pasirašydamas interpeliacijas ir paklausimus. 1922 08 04 jis ne tik pakomentavo valstiečių liaudininkų interpeliacijoje Dėl emisijos banko ir linų monopolės išdėstytus faktus, bet ir pateikė problemos kontekstą bei nurodydamas padarinius valstybei ir jos piliečiams praplėtė diskutuotinus klausimus. Kiti debatai tuo klausimu dar vyko 08 09 ir 10 d. Faktams tirti buvo sudaryta komisija, kurią sudarė Juozas Akmenskis, Jonas Steponavičius ir Vytautas Račkauskas. Komisija savo darbo ataskaitą Steigiamajam Seimui pateikė 1922 10 06. Joje, remiantis tyrimo medžiaga, konstatuojama, kad Lietuvos Respublika savo piniginį vienetą – litą galėjo įsivesti anksčiau, kad valstybinių akcijų pardavimas nebuvo valstybinis reikalas ir iždui davė daug nuostolių. Ataskaitoje teigiama, kad ,,valstybinio turto likvidavime (…) yra didžiausia netvarka“.

Steigiamojo Seimo narių autografų albumas, išleistas minint pirmąsias Steigiamojo Seimo darbo metines. (dokumento metrika laikinai neskelbiama – past.)

Vytauto Račkausko autografas šiame albume: Teisės, kurias žmogus sau pasiima, yra santykyje su pareigomis, kurioms jis atsiduoda, ir uždaviniais, kuriems jis jaučiasi priaugęs / V. Račkauskas

Vytauto Račkausko autografas šiame albume: Teisės, kurias žmogus sau pasiima, yra santykyje su pareigomis, kurioms jis atsiduoda, ir uždaviniais, kuriems jis jaučiasi priaugęs / V. Račkauskas

Buvęs radviliškietis buvo reiklus, principingas ir savo kolegoms frakcijų bloke. Jis reikalavo, kad Lietuvos socialistų liaudininkų demokratų partijų (LSLDP) ir Lietuvos valstiečių sąjungos (LVS) frakcijų bloko prezidiumas priimtų nutarimus, kurie įpareigotų bloko narius reguliariai dalyvauti frakcijų bloko posėdžiuose ir dirbti parlamentinį darbą ne tik Steigiamajame Seime, bet ir visame krašte. Parlamentaro pasiūlymai buvo svarstomi ir atsispindėjo bloko nutarimuose. 1920 m. rudenį-žiemą vykstant diskusijoms dėl VI Griniaus Kabineto reorganizavimo, valstiečiai liaudininkai į Susisiekimo ministro postą buvo iškėlę ir Vytauto Račkausko kandidatūrą. Lietuvos krikščionių demokratų partijai (LKDP) Vytauto Račkausko kandidatūra iš esmės buvo priimtina. Bet jo požiūris į koalicinės Vyriausybės partnerius – Lietuvos krikščionių demokratų partijų bloką 1920 09-12 mėn. darėsi vis radikalesnis. 1921 m. sausį jis jau vienareikšmiškai pasisakė koalicijos su krikščionimis demokratais (KD) nutraukimui ir griežtai liaudininkų opozicijai dešiniesiems. Po metų, 1922 m. sausį, jis gynė panašią taktiką – buvo nusistatęs prieš valstiečių liaudininkų paramą VII Ministrų Kabinetui (1922 02 02 – 1923 02 23). Tačiau 1922 m. pavasarį Vytautas Račkauskas prieštaravo kai kurių kolegų pasiūlymui nedalyvauti ne tik Seimo, bet ir komisijų posėdžiuose. 

Steigiamojo Seimo 1922 03 02 I sesijos 177 posėdis. Pirmojo Sekretoriaus rinkimų rezultatai.

Žr. www.epaveldas.lt

Steigiamojo Seimo Prezidiumo nariai:
Aleksandras STULGINSKIS, Steigiamojo Seimo Pirmininkas, Lietuvos krikščionių demokratų blokas
Jonas STAUGAITIS, pirmasis vicepirmininkas, Valstiečių liaudininkų blokas;
Justinas STAUGAITIS, antrasis vicepirmininkas, Lietuvos krikščionių demokratų blokas; Ladas (Vladas) NATKEVIČIUS, pirmasis sekretorius, turėjęs sprendžiamąjį balsą (jį 1922 m. kovo 2 d. pakeitė Vytautas Račkauskas), Valstiečių liaudininkų blokas
Petras RADZEVIČIUS, antrasis sekretorius, turėjęs sprendžiamąjį balsą (jį 1921 m. spalio 25 d. pakeitė Antanas Milčius), Lietuvos krikščionių demokratų blokas
Bronislovas CIRTAUTAS, sekretorius, turėjęs patariamąjį balsą, Socialdemokratų frakcijaNaftalis FRIDMANAS, sekretorius, turėjęs patariamąjį balsą (jį 1921 m. lapkričio 8 d. pakeitė Nachmanas Rachmilevičius), Žydų frakcija.

1922-ieji metai Vytautui Račkauskui Steigiamajame Seime  buvo ypač įtempto darbo laikotarpis. 1922 m. buvo iškilmingo Vasario 16-osios posėdžio sekretorius. <…>. 1922 02 21 Ladas (Vladas) Natkevičius atsisakė Steigiamojo Seimo Prezidiumo pirmojo sekretoriaus pareigų. (Steigiamojo Seimo Prezidiumą sudarė septyni parlamentarai: Steigiamojo Seimo pirmininkas, pirmasis ir antrasis vicepirmininkai, pirmasis ir antrasis sekretoriai, turėję sprendžiamąjį balsą ir du sekretoriai, turėję patariamąjį balsą.) 1922 03 02 iš šešių kandidatų didele balsų persvara pirmuoju Steigiamojo Seimo sekretoriumi išrinktas radviliškietis Vytautas Račkauskas. Iš balsavusių penkiasdešimt šešių Steigiamojo Seimo narių net keturiasdešimt savo balsą atidavė už Vytautą Račkauską. Be to, jis labai dažnai buvo posėdžių sekretorius. (B. d.)

                                                                                                              Parengė Laima MACYTĖ

Total
0
Dalinasi
Related Posts